Vi550 S3 SSD

256GB

 
Vi550 S3 SSD 256GB*
Omówienie

Dyski pó³przewodnikowe Verbatim 2,5 cala SATA III 7 mm mog± o¿ywiæ dzia³anie systemu. Korzystaj±c z najnowszej technologii 3D NAND, oferuj± idealny sposób na modernizacjê systemu opartego na dysku HDD lub starszym dysku SSD. Model Vi550 posiada znacznie lepszy kontroler, co zapewniaj wiêksz± trwa³o¶æ, pojemno¶æ i wy¿sz± prêdko¶æ zapisu i odczytu.

Przed³u¿ ¿ywotno¶æ laptopa lub komputera
Tchnij nowe ¿ycie w starszy system, wymieniaj±c wys³u¿one dyski HDD lub starsze dyski SSD 2D NAND na nowy model Vi550 S3 SSD. Dysk Vi550 oferuje prêdko¶æ odczytu do 560 MB/s, czyli nawet 20 razy wiêksz± od standardowego dysku twardego. Wspó³czynnik MTBF (¶redni czas przed wyst±pieniem awarii) wynosi 2 miliony godzin, a TBW (³±czna ilo¶æ zapisanych bajtów) to 360 TB przy pojemno¶ci 512 GB, dziêki czemu model Vi550 to niezawodny dysk SSD o bardzo dobrych parametrach. Zalecana profesjonalna instalacja.

Vi550 S3 SSD 256GB*
Vi550 S3 SSD 256GB*

Lepsza wydajno¶æ
Szybkie uk³ady 3D NAND Flash w po³±czeniu z kontrolerem najnowszej generacji poprawi± czasy reakcji systemu. Szybsze uruchamianie, wy³±czanie, czas wczytywania i p³ynna obs³uga wielu zadañ przek³adaj± siê na wiêksz± wydajno¶æ systemu.

Wytrzyma³o¶æ i niezawodno¶æ
Dyski SSD firmy Verbatim nie posiadaj± ruchomych czê¶ci z³o¿onych z delikatnych podzespo³ów, dlatego w przeciwieñstwie do dysków twardych s± odporne na wstrz±sy i uderzenia.

Ch³odne i efektywne
Poniewa¿ dyski SSD Verbatim s± ciche i generuj± mniej ciep³a od dysków twardych, Twój laptop bêdzie dzia³a³ d³u¿ej na jednym ³adowaniu.

Vi550 S3 SSD 256GB*
Vi550 S3 SSD 256GB*
Szczegóły produktu

 • Wewnêtrzny dysk pó³przewodnikowy 2,5 cala, SATA III, 7 mm
 • Du¿a niezawodno¶æ za spraw± kontrolera pamiêci Flash
 • Kliencki dysk SSD do modernizacji komputerów i laptopów
 • Prêdko¶æ odczytu: do 560 MB/s
 • Popraw wydajno¶æ komputera i szybciej uruchamiaj aplikacje
 • Niskie zu¿ycie energii przed³u¿a ¿ywotno¶æ baterii
 • Zalecana profesjonalna instalacja

Wymagania systemowe

Interfejs 2,5 cala, SATA III

Vi550 S3 SSD 256GB*
Vi550 S3 SSD 256GB*
Dane techniczne

 • Format: 2,5 cala, 7 mm
 • Interfejs hosta: SATA wersja 3.2. Interfejs SATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s i 6 Gb/s
 • Odczyt IOPS: 128 GB: 61 279 / 256 GB: 64 784 / 512 GB: 75 413
 • Zapis IOPS: 128 GB: 81 727 / 256 GB: 85 901 / 512 GB: 86 756
 • Niezawodno¶æ systemu (czas MTBF): 2 miliony godzin
 • Parametr TBW: 128 GB: 75 TB / 256 GB: 150 TB / 512 GB: 360 TB
 • Temperatura podczas pracy: Od 0°C do 70°C
 • Temperatura przechowywania: Od -40°C do 85°C
 • Wilgotno¶æ: wzglêdna 90%, poni¿ej 40°C (robocza)
 • Odporno¶æ na wstrz±sy: 1500 G, czas trwania 0,5 ms, impuls 1/2 fali sinusoidalnej
 • Drgania: 20~80 Hz / 1,52 mm czêstotliwo¶ci / przemieszczenia. 80~2000 Hz / 20 G czêstotliwo¶ci / przyspieszenia, nastawienie 60 min dla osi XYZ
 • Wymiary: 7 mm x 69,9 mm x 100,5 mm
 • Waga: 45 g
 • Gwarancja: Trzyletnia ograniczona gwarancja**

Transmisja danych:

 • Prêdko¶æ odczytu: 128 GB: do 560 MB/s* / 256 GB: do 560 MB/s* / 512 GB: do 560 MB/s*
 • Prêdko¶æ zapisu: 128 GB: do 430 MB/s* / 256 GB: do 460 MB/s* / 512 GB: do 535 MB/s*

Pobór mocy:

 • Pobór mocy podczas aktywnego odczytu: 128 GB: 1250 mW / 256 GB: 1310 mW / 512 GB: 1430 mW
 • Pobór mocy podczas aktywnego zapisu: 128 GB: 1280 mW / 256 GB: 1330 mW / 512 GB: 1670 mW
 • Pobór mocy w trybie bezczynno¶ci: 128 GB: 306 mW / 256 GB: 315 mW / 512 GB: 320 mW 
   

Zalecane do u¿ycia w klienckich komputerach PC. Urz±dzenia nie s± przeznaczone do ¶rodowisk serwerowych.

* Na podstawie wyników wewnêtrznych testów. Rzeczywiste parametry mog± byæ inne, w zale¿no¶ci od dysku g³ównego.
** Ograniczona gwarancja obejmuje okres 3 lat lub osi±gniêcie parametru TBW.

Modele
Numer katalogowy Pojemność
49352 512 GB
49351 256 GB
49350 128 GB
49351 Top
49351 Side
49351 Packaging Flat
49351 Packaging 3D
49351 Dynamic
49351 Back
49351 Angled