Koncentrator USB-C

z wej¶ciem HDMI

Omówienie

Idealny do najnowszych modeli ultra cienkich laptopów
Koncentrator Verbatim USB-C z wej¶ciem HDMI jest idealnym dodatkiem do najnowszych modeli laptopów i MacBooków posiadaj±cych ograniczon± liczbê wej¶æ USB. Pojedynczy port USB-C mo¿na zamieniæ na dwa wej¶cia USB 3.0, wej¶cie USB-C do ³adowania oraz port HDMI. Dziêki temu mo¿na ³atwo pod³±czyæ do komputera monitor 4K, mysz na USB i klawiaturê, a oprócz tego, przez port USB-C, pod³adowaæ jeszcze inne urz±dzenie. Niewielki i kompaktowy koncentrator z wbudowanym przewodem USB-C jest doskona³ym towarzyszem podró¿y.

£adowanie
Nie musisz siê martwiæ o po¶wiêcenie swojego portu Type–C. Dziêki za³±czonemu przej¶ciu do ³adowania, z³±cze USB-C zapewnia ³adowanie do 14,5 V / 2 A – ³atwe ³adowanie urz±dzeñ USB-C bez konieczno¶ci przerywania korzystania z innych wej¶æ

Koncentrator Verbatim USB-C z wej¶ciem HDMI

Wyj¶cie wideo 4K HDMI
Ciesz siê czystym obrazem 4K w wysokiej rozdzielczo¶ci i korzystaj z mo¿liwo¶ci pod³±czenia wielu monitorów dziêki pod³±czeniu koncentratora i monitora 4K przez HDMI *.

Do 5 Gbps**
Dwa wej¶cia USB 3.0 zapewniaj± przesy³anie danych z prêdko¶ci± do 5 Gbps, wystarczaj±co du¿± do przes³ania filmu o wysokiej rozdzielczo¶ci w zaledwie kilka sekund. Pod³±cz kilka urz±dzeñ, takich jak mysz na USB, klawiatura, dysk zewnêtrzny lub dysk USB. Twoja stacja robocza jest gotowa do pracy w kilka chwil.

Proste, eleganckie wzornictwo
Minimalistyczny design, szczotkowana metaliczna powierzchnia i kompaktowy wygl±d sprawiaj±, ¿e jest to doskona³y dodatek do najnowszych modeli MacBooków. Zaprojektowany z my¶l± o podró¿uj±cych u¿ytkownikach, z ³atwo¶ci± wpasuje siê do ka¿dej torby podró¿nej. Idealny w podró¿y.*Pod warunkiem, ¿e komputer obs³uguje 4K. Port HDMI wymaga bezpo¶redniego pod³±czenia HDMI do HDMI.
**Na podstawie wyników wewnêtrznych testów. W zale¿no¶ci od dysku g³ównego, rzeczywiste parametry mog± siê ró¿niæ.

Koncentrator Verbatim USB-C z wej¶ciem HDMI
Szczegóły produktu

 • Wieloportowy adapter USB-CTM 4K typu slim
 • Koncentrator z dwoma portami USB 3.0, portem ³adowania USB-CTM i interfejsem HDMI
 • £atwe ³adowanie urz±dzeñ USB-C bez konieczno¶ci przerywania korzystania z innych wej¶æ
 • Interfejs HDMI obs³uguje do 4K** wyj¶æ wideo z komputera na monitor 4K
 • Do 5 Gbps* – dwa wej¶cia USB 3.0 zapewniaj± mnóstwo miejsca dla dodatkowych urz±dzeñ
 • Smuk³a konstrukcja ze szczotkowanego metalu. Idealny w podró¿y.

Wymagania systemowe

Port hosta USB–CTM 
Windows 7, 8, 10 lub nowszy
Mac OS X 10.4 lub nowszy

Koncentrator Verbatim USB-C z wej¶ciem HDMI
Koncentrator Verbatim USB-C z wej¶ciem HDMI
Dane techniczne

 • Interfejs: USB-C, USB 3.0, HDMI
 • Masa produktu: ok. 46 gramów
 • Wymiary produktu: 109 mm x 27,5 mm x 10 mm
 • Cable Length: 160mm
 • Temperatura podczas pracy: 0 do 50oC
 • Temperatura podczas przechowywania: -40°C do 50°C

Zawartość opakowania

Koncentrator z wbudowanym przewodem USB–CTM 

Koncentrator Verbatim USB-C z wej¶ciem HDMI
49540 Angled
49540 Lifestyle with Laptop & Cables
49540 Packaging 3D
49540 Angled 2
49540 Packaging Flat
49540 Lifestyle Desk Shot