Verbatim Store 'n' Save

10 TB USB 3.0

 
Verbatim Store 'n' Save 10 TB USB 3.0
Omówienie

Dysk twardy Verbatim Store 'n' Save USB 3.0 to doskona³e rozwi±zanie magazynuj±ce wyposa¿one w interfejs USB 3.0 „Super Speed”. Interfejs USB 3.0 zapewnia do 10 razy szybszy transfer danych w porównaniu z interfejsem USB 2.0 (w oparciu o szybko¶æ magistrali USB), gwarantuj±c szybki przesy³ danych w podró¿y.

Dysk Store 'n' Save mo¿na ustawiæ poziomo lub na boku, co pozwala uzyskaæ wiêcej miejsca na biurku. Po uruchomieniu dysku Store 'n' Save wy¶wietlany jest ekran powitalny Verbatim * zawieraj±cy skróty do oprogramowania, podrêczników u¿ytkowników, systemu pomocy i katalogu napêdu (* w zale¿no¶ci od u¿ywanego systemu operacyjnego)

Interfejs USB 3.0 jest w 100% zgodny z interfejsem USB 2.0

Verbatim Store 'n' Save 10 TB USB 3.0

Dyski o pojemno¶ci do 2 TB s± sformatowane w systemie FAT32, dziêki czemu mog± od razu pracowaæ w systemach Windows i Mac OSx. Dyski o pojemno¶ci powy¿ej 2 TB s± sformatowane w systemie NTFS, który jest zgodny z systemem Windows, ale w przypadku systemów Mac wymaga przeformatowania dysku do HFS+, tak aby by³ on w pe³ni zgodny z systemami operacyjnymi Mac OSx. Formatowanie HFS+ mo¿na wykonaæ za pomoc± narzêdzia do formatowania Verbatim VHD Formatter dostêpnego na dysku.

Ta pamiêæ posiada zainstalowane oprogramowanie Nero Backup*, pomagaj±ce planowaæ tworzenie kopii zapasowych danych, a tak¿e kompresowaæ i szyfrowaæ dane, tak aby wa¿ne pliki nigdy nie zosta³y utracone.

Dyski twarde Verbatim s± równie¿ wyposa¿one w oprogramowanie Green Button zapewniaj±ce oszczêdno¶æ energii. Oprogramowanie Green Button wstrzymuje dysk twardy, gdy jest on nieaktywny, zapewniaj±c zwiêkszenie wydajno¶ci i oszczêdno¶ci energii.

Dostêpne s± 3 opcje „u¶pienia”. Ustaw tryb wstrzymania w³±czany po 10 minutach u¿ycia lub stosuj±c przyrosty 10-minutowe do maksymalnego czasu 120 minut. Ustaw natychmiastowe wstrzymywanie dysku, klikaj±c dwukrotnie ikonê Green Button dostêpn± na pulpicie. Mo¿na równie¿ wy³±czyæ wstrzymywanie dysku, wybieraj±c opcjê „Never Suspend the disk”.

* niezgodne z Mac OS.

Verbatim Store 'n' Save 10 TB USB 3.0
Szczegóły produktu

Pojemno¶æ: 10 TB
Interfejs: USB 3.0
Wymiary: 192 x 118 x 49mm (d³ug. x szer. x wys.)
Waga produktu: ok. 1 kg

 • Szybka pamiêæ o du¿ej pojemno¶ci
 • USB 3.0 SuperSpeed – ultraszybki transfer danych
 • Stylowa, czarna obudowa, któr± mo¿na po³o¿yæ p³asko albo postawiæ na boku
 • Oprogramowanie Nero Backup to bezpieczne rozwi±zanie do tworzenia kopii zapasowych danych przechowywanych na komputerze lub laptopie
 • Oprogramowanie oszczêdzaj±ce energiê

Wymagania systemowe

Port USB 3.0 lub USB 2.0
Windows Vista, 7, 8 lub Windows 10
Mac OS X 10.1 lub nowszy

Verbatim Store 'n' Save 10 TB USB 3.0
Verbatim Store 'n' Save 10 TB USB 3.0
Dane techniczne

 • Bufor: 8 MB lub wiêkszy
 • Napêd: SATA - Hi-speed
 • Zasilanie zewnêtrzne: wej¶cie +12 V DC
 • Interfejs: 1 x Port USB 3.0
 • W³±cznik/wy³±cznik (sprzêtowy)
 • Wtyczki sieciowe europejskie oraz brytyjskie
 • Wymiary napêdu: 192 x 118 x 49 mm (D x S x W)
 • Waga produktu: ok. 1 kg

Zawartość opakowania

Dysk twardy Store 'n' Save Desktop
Kabel USB 3.0 (60 cm)
4 podk³adki (pozwalaj±ce na ustawienie dysku na boku)
Zasilacz sieciowy i kabel
Wtyczki sieciowe europejskie oraz brytyjskie
Skrócona instrukcja obs³ugi w 31 jêzykach

Pamiêæ zawiera:
Instrukcjê u¿ytkownika
Oprogramowanie Nero Backup (niezgodne z Mac OS)
Oprogramowanie do formatowania twardego dysku Verbatim
Oprogramowanie oszczêdzaj±ce energiê

Verbatim Store 'n' Save 10 TB USB 3.0
Modele
Numer katalogowy Pojemność
47669 10TB
47687 8TB
47685 4TB
47684 3TB
47683 2TB