Verbatim Store 'n' Save

10 TB USB 3.0

 
Verbatim Store 'n' Save 10 TB USB 3.0
Omówienie

Dysk twardy Verbatim Store 'n' Save USB 3.0 to doskona³e rozwi±zanie magazynuj±ce wyposa¿one w interfejs USB 3.0 „Super Speed”. Interfejs USB 3.0 zapewnia do 10 razy szybszy transfer danych w porównaniu z interfejsem USB 2.0 (w oparciu o szybko¶æ magistrali USB), gwarantuj±c szybki przesy³ danych w podró¿y.

Dysk Store 'n' Save mo¿na ustawiæ poziomo lub na boku, co pozwala uzyskaæ wiêcej miejsca na biurku. Po uruchomieniu dysku Store 'n' Save wy¶wietlany jest ekran powitalny Verbatim * zawieraj±cy skróty do oprogramowania, podrêczników u¿ytkowników, systemu pomocy i katalogu napêdu (* w zale¿no¶ci od u¿ywanego systemu operacyjnego)

Interfejs USB 3.0 jest w 100% zgodny z interfejsem USB 2.0

Verbatim Store 'n' Save 10 TB USB 3.0

Dyski o pojemno¶ci do 2 TB s± sformatowane w systemie FAT32, dziêki czemu mog± od razu pracowaæ w systemach Windows i Mac OSx. Dyski o pojemno¶ci powy¿ej 2 TB s± sformatowane w systemie NTFS, który jest zgodny z systemem Windows, ale w przypadku systemów Mac wymaga przeformatowania dysku do HFS+, tak aby by³ on w pe³ni zgodny z systemami operacyjnymi Mac OSx. Formatowanie HFS+ mo¿na wykonaæ za pomoc± narzêdzia do formatowania Verbatim VHD Formatter dostêpnego na dysku.

Ta pamiêæ posiada zainstalowane oprogramowanie Nero Backup*, pomagaj±ce planowaæ tworzenie kopii zapasowych danych, a tak¿e kompresowaæ i szyfrowaæ dane, tak aby wa¿ne pliki nigdy nie zosta³y utracone.

Dyski twarde Verbatim s± równie¿ wyposa¿one w oprogramowanie Green Button zapewniaj±ce oszczêdno¶æ energii. Oprogramowanie Green Button wstrzymuje dysk twardy, gdy jest on nieaktywny, zapewniaj±c zwiêkszenie wydajno¶ci i oszczêdno¶ci energii.

Dostêpne s± 3 opcje „u¶pienia”. Ustaw tryb wstrzymania w³±czany po 10 minutach u¿ycia lub stosuj±c przyrosty 10-minutowe do maksymalnego czasu 120 minut. Ustaw natychmiastowe wstrzymywanie dysku, klikaj±c dwukrotnie ikonê Green Button dostêpn± na pulpicie. Mo¿na równie¿ wy³±czyæ wstrzymywanie dysku, wybieraj±c opcjê „Never Suspend the disk”.

* niezgodne z Mac OS.

Verbatim Store 'n' Save 10 TB USB 3.0
Szczegóły produktu

Pojemno¶æ: 10 TB
Interfejs: USB 3.0
Wymiary: 192 x 118 x 49mm (d³ug. x szer. x wys.)
Waga produktu: ok. 1 kg

 • Szybka pamiêæ o du¿ej pojemno¶ci
 • USB 3.0 SuperSpeed – ultraszybki transfer danych
 • Stylowa, czarna obudowa, któr± mo¿na po³o¿yæ p³asko albo postawiæ na boku
 • Oprogramowanie Nero Backup to bezpieczne rozwi±zanie do tworzenia kopii zapasowych danych przechowywanych na komputerze lub laptopie
 • Oprogramowanie oszczêdzaj±ce energiê

Wymagania systemowe

Port USB 3.0 lub USB 2.0
Windows Vista, 7, 8 lub Windows 10
Mac OS X 10.1 lub nowszy

Verbatim Store 'n' Save 10 TB USB 3.0
Verbatim Store 'n' Save 10 TB USB 3.0
Dane techniczne

 • Bufor: 8 MB lub wiêkszy
 • Napêd: SATA - Hi-speed
 • Zasilanie zewnêtrzne: wej¶cie +12 V DC
 • Interfejs: 1 x Port USB 3.0
 • W³±cznik/wy³±cznik (sprzêtowy)
 • Wtyczki sieciowe europejskie oraz brytyjskie
 • Wymiary napêdu: 192 x 118 x 49 mm (D x S x W)
 • Waga produktu: ok. 1 kg

Zawartość opakowania

Dysk twardy Store 'n' Save Desktop
Kabel USB 3.0 (60 cm)
Zasilacz sieciowy i kabel
Wtyczki sieciowe europejskie oraz brytyjskie
Skrócona instrukcja obs³ugi w 31 jêzykach

Pamiêæ zawiera:
Instrukcjê u¿ytkownika
Oprogramowanie Nero Backup (niezgodne z Mac OS)
Oprogramowanie do formatowania twardego dysku Verbatim
Oprogramowanie oszczêdzaj±ce energiê

Verbatim Store 'n' Save 10 TB USB 3.0
Modele
Numer katalogowy Pojemność
47669 10TB
47687 8TB
47685 4TB
47684 3TB
47683 2TB
47669 Angled Reflection
47669 Packaging Flat
47669 Computer
47669 Top
47669 Back Hand Connecting
47669 Side Reflection
47669 Back Reflection
47669 Cable Reflection