Store 'n' Go USB 3.0

Przeno¶ny dysk twardy 2 TB - Srebrny

 
Przeno¶ny dysk twardy Store 'n' Go USB 3.0 2 TB — Srebrny
Omówienie

Przeno¶ny dysk twardy Store 'n' Go zapewnia doskona³e osi±gi dziêki interfejsowi USB 3.0 „Super Speed”. Interfejs USB 3.0 zapewnia do 10 razy szybszy transfer danych w porównaniu z interfejsem USB 2.0 (w oparciu o szybko¶æ magistrali USB), gwarantuj±c szybki przesy³ danych w podró¿y.

Przechowuj i przeno¶ cyfrowe i codzienne pliki robocze na tym prawdziwie mobilnym napêdzie. Jego stylowa i g³adka obudowa cudownie pasuje do nowoczesnych biurek i uzupe³nia wygl±d Twojego laptopa.

Przeno¶ny dysk twardy Store n Go korzysta z zasilanego interfejsu USB 3.0 (1 x USB 3.0) i jest zgodny z ka¿dym portem USB 2.0 dostêpnym w komputerach stacjonarnych i przeno¶nych. Dodatkowe zasilanie nie jest wymagane, dysk wystarczy pod³±czyæ i zacz±æ z niego korzystaæ.

Przeno¶ny dysk twardy Store 'n' Go USB 3.0 2 TB — Srebrny
Przeno¶ny dysk twardy Store 'n' Go USB 3.0 2 TB — Srebrny

Dyski o pojemno¶ci do 2 TB s± sformatowane w systemie FAT32, dziêki czemu mog± od razu pracowaæ w systemach Windows i Mac OSx. Dyski o pojemno¶ci powy¿ej 2 TB s± sformatowane w systemie NTFS, który jest zgodny z systemem Windows, ale w przypadku systemów Mac wymaga przeformatowania dysku do HFS+, tak aby by³ on w pe³ni zgodny z systemami operacyjnymi Mac OSx. Formatowanie HFS+ mo¿na wykonaæ za pomoc± narzêdzia do formatowania Verbatim VHD Formatter dostêpnego na dysku.

W celu zwiêkszenia poziomu bezpieczeñstwa dostarczane jest oprogramowanie Nero Backup do tworzenia kopii zapasowych na laptopie lub w komputerze. Program posiada aplikacjê, dziêki której mo¿na ³atwo i w dowolnym momencie wykonaæ kopiê zapasow± wszystkich plików, folderów i napêdów znajduj±cych siê w komputerze lub laptopie, albo dodatkowo je zabezpieczyæ, ustawiaj±c automatyczne tworzenie kopii zapasowych w okre¶lonym czasie.

Oprogramowanie Nero Backup jest zgodne z systemami Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10 (nie jest zgodne z systemami operacyjnymi Mac).

Przeno¶ne dyski twarde Verbatim Store 'n' Go Portable Hard Drives s± równie¿ wyposa¿one w oprogramowanie Green Button zapewniaj±ce oszczêdno¶æ energii. Oprogramowanie Green Button wstrzymuje dysk twardy, gdy jest on nieaktywny, zapewniaj±c zwiêkszenie wydajno¶ci i oszczêdno¶ci energii.

Dostêpne s± 3 opcje „u¶pienia”. Ustaw tryb wstrzymania w³±czany po 10 minutach u¿ycia lub stosuj±c przyrosty 10-minutowe do maksymalnego czasu 120 minut. Ustaw natychmiastowe wstrzymywanie dysku, klikaj±c dwukrotnie ikonê Green Button dostêpn± na pulpicie. Mo¿na równie¿ wy³±czyæ wstrzymywanie dysku, wybieraj±c opcjê „Never Suspend the disk”.

Przeno¶ny dysk twardy Store 'n' Go USB 3.0 2 TB — Srebrny
Przeno¶ny dysk twardy Store 'n' Go USB 3.0 2 TB — Srebrny
Szczegóły produktu

Pojemno¶æ: 2TB
Interfejs: USB 3.0
Wymiary: 119mm x 81mm x 14.5mm
Ciê¿ar produktu: 175g

 • Du¿a szybko¶æ i pojemno¶æ pamiêci. Szybka i bezpieczna opcja powiêkszenia pamiêci lub utworzenia kopii zapasowych plików
 • USB 3.0 SuperSpeed – dla niezwykle szybkiego transferu danych
 • Funkcja USB plug 'n' play (bez konieczno¶ci dodatkowego zasilania)
 • Program kopii zapasowych Nero
 • Energooszczêdne oprogramowanie 
 • USB REC & PLAY* – umo¿liwia nagrywanie/odtwarzanie przez USB

*w niektórych krajach mo¿e nie byæ dostêpny. 

Wymagania systemowe

Porty USB 3.0/2.0
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Mac OS X 10.4 lub nowsza wersja
J±dro Linux 2.6 i nowsze

Oprogramowanie Nero nie jest zgodne z systemem operacyjnym Mac OS.

 
Przeno¶ny dysk twardy Store 'n' Go USB 3.0 2 TB — Srebrny
Dane techniczne

 • Zasilanie: Zasilanie z magistrali przez przewód USB 3.0
 • Interfejs: Porty USB 3.0/2.0
 • Szybko¶æ przesy³ania danych: do 480 Mbitów/sekundê (prêdko¶æ magistrali USB)
 • Prêdko¶æ obrotowa: 5400 obr./min
 • Bufor: 8 MB lub wiêkszy

Zawartość opakowania

Dysk twardy Store 'n' Go Portable Hard Drive USB 3.0
Kabel USB 3.0
Poradnik wprowadzaj±cy
Instrukcja obs³ugi (do³±czona na dysku twardym)
Oprogramowanie Nero BackItUp Essentials (zainstalowane na dysku twardym)
Oprogramowanie Green Button Energy Saving (zainstalowane na dysku twardym)
Oprogramowanie do formatowania (zainstalowane na dysku twardym)
Oprogramowanie do wymazywania (zainstalowane na dysku twardym).

Przeno¶ny dysk twardy Store 'n' Go USB 3.0 2 TB — Srebrny
Modele
Numer katalogowy Pojemność Kolor Interfejs
53227 5TB Czarny USB 3.0 / USB 3.1 GEN 1
53223 4TB Czarny USB 3.0 / USB 3.1 GEN 1
53195 2TB Czarny USB 3.0 / USB 3.1 GEN 1
53198 2TB Srebrny USB 3.0 / USB 3.1 GEN 1
53194 1TB Czarny USB 3.0 / USB 3.1 GEN 1
53197 1TB Srebrny USB 3.0 / USB 3.1 GEN 1
53200 1TB Navy Blue USB 3.0 / USB 3.1 GEN 1
53203 1TB Czerwony USB 3.0 / USB 3.1 GEN 1
53206 1TB Bia³y USB 3.0 / USB 3.1 GEN 1
53193 500 GB Czarny USB 3.0 / USB 3.1 GEN 1
53196 500 GB Srebrny USB 3.0 / USB 3.1 GEN 1
53198 No Packaging Angled Reflection
53198 Flat
53196 53197 53198 Lifestyle 01
53198 No Packaging Flat
53198 No Packaging Side Reflection