Pro U3 64GB

SDXC Card

 
Verbatim Pro U3 64GB* SDXC Card
Omówienie

Karty pamiêci Verbatim Pro zapewniaj± nowoczesnym aparatom i kamkorderom HD wydajno¶æ na poziomie Pro.
Prêdko¶æ UHS klasy 3 (U3) oznacza, ¿e mo¿esz rejestrowaæ pliki wideo jako¶ci 4K ultra HD oraz Full HD, a nastêpnie przesy³aæ je szybko na swój komputer w celu wy¶wietlenia i edycji.
Odpowiednia do rejestrowania wideo jako¶ci 4K ultra HD i kompatybilna z dowolnym urz±dzeniem wyposa¿onym w gniazdo karty pamiêci.

Szybko¶æ odczytu: do 90 MB/s**
Szybko¶æ zapisu: do 45 MB/s**

*Wymagane urz±dzenie nadrzêdne kompatybilne z SDXC
**Wymagane urz±dzenie kompatybilne z UHS-1; rzeczywista wydajno¶æ mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od urz±dzenia nadrzêdnego, interfejsu oraz warunków u¿ytkowania

 
Verbatim Pro U3 64GB* SDXC Card
Szczegóły produktu

64GB Card

  • Szybki transfer plików dziêki prêdko¶ci UHS klasy 3 (U3)
  • Odpowiednia do rejestrowania wideo jako¶ci 4K ultra HD
  • Odporna na wodê i wstrz±sy
  • Szybko¶æ odczytu: do 90 MB/s**
  • Szybko¶æ zapisu: do 45 MB/s**

Wymagania systemowe

Kompatybilna z aparatami oraz urz±dzeniami nadrzêdnymi obs³uguj±cymi SDHC lub SDXC

Verbatim Pro U3 64GB* SDXC Card
Verbatim Pro U3 64GB* SDXC Card
Dane techniczne

Wymiary produktu:    32 mm x 24 mm x 2,1 mm 
Waga produktu:        1,8 grama
Wymiary opakowania:        90 mm x 3 mm x 135 mm (szer. x g³. x wys.)
Waga opakowania:        10,7 grama

Modele
Numer katalogowy Pojemność
47022 64 GB
47021 32 GB
47020 16 GB
Digital Camera Lifestyle
47022 Flat
47022 Packaging Flat