Pro+ U3 64GB

SDXC Card

 
Verbatim Pro+ U3 64GB* SDXC Card
Omówienie

Karty pamiêci Verbatim Pro+ to rejestrowanie plików wideo z zachowaniem najwy¿szych standardów rozdzielczo¶ci i najwy¿sza wydajno¶æ nowoczesnych aparatów i komkorderów HD.

Prêdko¶æ UHS klasy 3 (U3) oznacza, ¿e mo¿esz rejestrowaæ pliki wideo jako¶ci 4K ultra HD oraz Full HD, a nastêpnie przesy³aæ je szybko na swój komputer w celu wy¶wietlenia i edycji.

Odpowiednia do rejestrowania wideo jako¶ci 4K ultra HD i kompatybilna z dowolnym urz±dzeniem wyposa¿onym w gniazdo karty pamiêci.

Szybko¶æ odczytu: do 90 MB/s**
Szybko¶æ zapisu: do 80 MB/s**

*Wymagane urz±dzenie nadrzêdne kompatybilne z SDXC
**Wymagane urz±dzenie kompatybilne z UHS-1; rzeczywista wydajno¶æ mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od urz±dzenia nadrzêdnego, interfejsu oraz warunków u¿ytkowania

 
Verbatim Pro+ U3 64GB* SDXC Card
Szczegóły produktu

64GB Card

  • Odpowiednia do rejestrowania wideo jako¶ci 4K ultra HD
  • Szybki transfer dziêki prêdko¶ci UHS klasy 3 (U3)
  • Szybko¶æ odczytu: do 90 MB/s**
  • Szybko¶æ zapisu: do 80 MB/s**
  • Kompatybilna z dowolnym urz±dzeniem wyposa¿onym w gniazdo karty pamiêci SDHC/SDXC

Wymagania systemowe

Kompatybilna z aparatami oraz urz±dzeniami nadrzêdnymi obs³uguj±cymi SDHC lub SDXC

Verbatim Pro+ U3 64GB* SDXC Card
Verbatim Pro+ U3 64GB* SDXC Card
Dane techniczne

Wymiary produktu:    32 mm x 24 mm x 2,1 mm 
Waga produktu:        1,8 grama
Wymiary opakowania:        90 mm x 14 mm x 160 mm (szer. x g³. x wys.)
Waga opakowania:        31 gramów

Modele
Numer katalogowy Pojemność
49197 64 GB
49196 32 GB
Vlogger desk lifestyle
49197 Flat
49197 Packaging Flat