Verbatim PRIMALLOY™

2,85 mm 500g — Czarny

 
Omówienie

Wydajny, elastyczny filament opracowany w firmie Mitsubishi Chemical oferuje doskona³e w³a¶ciwo¶ci w niskich temperaturach oraz wysok± stabilno¶æ twardo¶ci w szerokim zakresie temperatur, dziêki czemu doskonale nadaje siê do zastosowañ na zewn±trz. Jest on odporny na oleje, smary, ¶rodki ¶cierne oraz rozpuszczalniki i nadaje siê do zastosowañ wymagaj±cych elastyczno¶ci, takich jak uszczelki do okien, uchwyty, korki, czê¶ci robotów oraz elementy ochronne.

Verbatim PRIMALLOY™ 2,85 mm 500g — Czarny
Verbatim PRIMALLOY™ 2,85 mm 500g — Czarny
Szczegóły produktu

  • Wysoko wydajny elastomer termoplastyczny na bazie poliestru (TPE) do formowania wyt³ocznego
  • Wysoko elastyczny
  • Odporno¶æ na olej, t³uszcz, tarcie i rozpuszczalniki
  • Dobrze zachowuje kszta³t 
  • Dobra odporno¶æ na warunki atmosferyczne 
  • G³ówne zastosowanie: Elastyczne przedmioty takie jak wsporniki, wk³adki do butów, wê¿e, bransoletki, izolacje, pi³ki, ko³a itp. 

Dane techniczne
Dane techniczne produktu
Precyzja średnicy: 2.90 ± 0.05 mm
Waga netto: 0,5 kg
Długość włókna: 71 m
Grubość włókna: 2,85 mm
Temperatura topnienia: 175 to 195 °C
Melt Flow Rate @ 230 °C, 21.1N: 45 g/(10 minutes)
Gęstość: 1,09 g/cm3
Twardość na twardościomierzu D (JIS K 6253): Shore A85
Rozciągliwość (JIS K 7113): 14 MPa
Wydłużanie (JIS K 7113): 900 %
Wymiary szpuli
Średnica szpuli:200 mm
Głębokość szpuli:72 mm
Średnica piasty:102 mm
Średnica otworu piasty:51 mm
 
Zalecana Konfiguracja Drukarki
Temperatura tłoczenia:210-240 °C
Temperatura stołu:60 °C
Szybkość druku:20 mm/s
 

* Najbliższy kolor w systemie Pantone

 
Modele
Kolor Numer katalogowy PANTONE® ref. ¦rednica w³ókna Masa filamentu
Natural White 55501 Naturalny bia³y 2.85mm 500g
Black 55507 Czarny Process* 2.85mm 500g
Natural White 55500 Naturalny bia³y 1.75mm 500g
Black 55506 Czarny Process* 1.75mm 500g
55507 Angled+Product
55507 PRIMALLOY 2.85mm 500g Label
55507 No Packaging Angled