Verbatim MDISC DVD R

Dziesiêciopak, szpindel

 
Verbatim MDISC DVD R Dziesiêciopak, szpindel
Omówienie

Verbatim MDISC oferuje nowy standard cyfrowego zapisu realizowanego w celu zapisania i zabezpieczenia plików. Odpowiednie informacje s± grawerowane w przypominaj±cej ska³ê warstwie odpornej na ¶wiat³o, temperaturê i wilgoæ.

Wykonane przez firmê Millenniata testy na podstawie normy bran¿owej ISO/IEC 10995 wykaza³y, ¿e ¶redni czas eksploatacji dysku MDISC DVD to 1332 lata. Po 667 latach jedynie 5% dysków powinno wykazywaæ jakiekolwiek straty danych. Oznacza to, ¿e, u¿ywaj±c tych dysków, mo¿na oczekiwaæ trwa³o¶ci rzêdu setek lat.

Dlatego wybierz je, je¶li chcesz zapisaæ cenne fotografie, biblioteki muzyczne, dokumenty medyczne i inne materia³y, których nigdy nie chcesz straciæ.

Verbatim MDISC DVD R Dziesiêciopak, szpindel
Verbatim MDISC DVD R Dziesiêciopak, szpindel
Szczegóły produktu

Pojemno¶æ: 4,7GB
Prêdko¶æ: 4x
Typ pakowania: Dziesiêciopak, szpindel
Powierzchnia dysku: Druk atramentowy
Obszar nadruku: 40–118 mm

Dysk MDISC DVD musi zostaæ zapisany za pomoc± nagrywarki MDISC Ready DVD (informacje na temat zgodno¶ci znajduj± siê poni¿ej). Odczyt jest mo¿liwy za pomoc± wiêkszo¶ci wspó³czesnych napêdów DVD.

Film

Verbatim MDISC DVD R Dziesiêciopak, szpindel

Tabela porównawcza Verbatim MDISC

43824 Global 3D
43824 Global Flat
43824 Global Flat reflection
43824 Global 3D
43824 Global Flat