Verbatim MDISC

BD-R Dziesiêciopak, szpindel

 
Omówienie

Verbatim MDISC oferuje nowy standard cyfrowego zapisu realizowanego w celu zapisania i zabezpieczenia plików. Odpowiednie informacje s± grawerowane w przypominaj±cej ska³ê warstwie odpornej na ¶wiat³o, temperaturê i wilgoæ.

Wykonane przez firmê Millenniata testy na podstawie normy bran¿owej ISO/IEC 10995 wykaza³y, ¿e ¶redni czas eksploatacji dysku MDISC DVD to 1332 lata. Po 667 latach jedynie 5% dysków powinno wykazywaæ jakiekolwiek straty danych. Oznacza to, ¿e, u¿ywaj±c tych dysków, mo¿na oczekiwaæ trwa³o¶ci rzêdu setek lat.

Dlatego wybierz je, je¶li chcesz zapisaæ cenne fotografie, biblioteki muzyczne, dokumenty medyczne i inne materia³y, których nigdy nie chcesz straciæ.

Verbatim MDISC BD-R Dziesiêciopak, szpindel
Verbatim MDISC BD-R Dziesiêciopak, szpindel
Szczegóły produktu

Dostosowywanie p³yt — mo¿liwo¶æ nadrukowywania
Nawierzchnia p³yt Verbatim jest przystosowana do drukarek atramentowych. Powierzchnia takich p³yt umo¿liwia nadrukowywanie dowolnych motywów na powierzchni.

Pojemno¶æ: 25GB
Prêdko¶æ: 4x
Typ pakowania: Dziesiêciopak, szpindel
Powierzchnia dysku: Druk atramentowy
Obszar nadruku: 40–118 mm

Dyski MDISC BD-R mog± byæ zapisywane i odczytywane przez wszystkie obecne bie¿±ce napêdy Bluray.

Film

Verbatim MDISC BD-R Dziesiêciopak, szpindel

Tabela porównawcza Verbatim MDISC

43825 Packaging 3D
43825 Global Flat
43825 Global Flat reflection