W³ókno Verbatim BVOH

2,85 mm – bia³e

 
Ten produkt nie jest już dostępny
Omówienie

Rozpuszczalny w wodzie materia³ podporowy o wysokiej jako¶ci, którego mo¿na u¿ywaæ z wieloma ró¿nymi polimerami. £atwo rozpuszcza siê w zimnej wodzie. Ten przyjazny dla ¶rodowiska materia³ stanowi podporê podczas drukowania przedmiotów z nawisami oraz szczególnie z³o¿onych struktur. Filament BVOH firmy Verbatim spe³nia najwy¿sze standardy jako¶ci i gwarantuje doskona³e w³a¶ciwo¶ci formowania warstwy oraz przyczepno¶ci.

W³ókno Verbatim BVOH, 2,85 mm – bia³e
Szczegóły produktu

  • Kopolimer butenodiolu i alkoholu winylowego (BVOH) do formowania wyt³ocznego
  • Rozpuszczalny w wodzie materia³ dodatkowy
  • Odpady mo¿na utylizowaæ do ¶cieków w gospodarstwach domowych** 
  • Doskona³y do powlekania, emulgowania, klejenia
  • Najlepiej sprawdza siê w po³±czeniu z produktami ABS, PLA, i PET
  • Wra¿liwo¶æ na ¶wiat³o i promieniowanie s³oneczne
  • Wysoko rozpuszczalny 
  • G³ówne zastosowanie: Materia³y dodatkowe do filamentów, projekty drukarskie z nawisami lub skomplikowanymi przedmiotami 

** Do rozpuszczenia potrzeba wiêcej ni¿ 20 czê¶ci wagowych wody na czê¶æ wagow± (tj. >20 cm3 wody na 1 g BVOH), maksymalnie 2 kg BVOH na dzieñ. Je¶li dziennie ma byæ u¿ywana wiêksza ilo¶æ materia³u BVOH, wymagane jest zastosowanie profesjonalnego procesu utylizacji odpadów organicznych.

Dane techniczne
Dane techniczne produktu
Precyzja średnicy: 2.85 mm ± 0.07 mm
Waga netto: 0,5 kg
Długość włókna: 68 m
Temperatura topnienia: 176 °C
Melt Flow Rate @ 230 °C, 21.1N: 7.5 g/(10 minutes)
Gęstość: 1,14 g/cm3
Viscat softening temperature: 92 °C
Temperatura zeszklenia: 68 °C
Flexural strength: 71 MPa
Flexural modulus: 2900 MPa
Tensile Strength: 45 MPa
Elastyczność przy rozciąganiu: 9.0%
Wymiary szpuli
Średnica szpuli:200 mm
Głębokość szpuli:72 mm
Średnica piasty:102 mm
Średnica otworu piasty:51 mm
 
Zalecana Konfiguracja Drukarki
Temperatura tłoczenia:200-220 °C
Temperatura stołu:60 °C
Szybkość druku:30 mm/s
 

* Najbliższy kolor w systemie Pantone

 
Modele
Kolor Numer katalogowy PANTONE® ref. ¦rednica w³ókna Masa filamentu
Natural 55904 Naturalny 2.85mm 500g
Natural 55903 Naturalny 1.75mm 500g
Pobieranie
55902 Angled+Product
55902 BVOH 2.85mm 500g Label
55902 Angled
BVOH & PLA 3D Object 1
3D Yellow BVOH LargeCageBall