Mysz bezprzewodowa Verbatim

Blue LED z 8 przyciskami

Omówienie

Mysz Verbatim Deluxe z 8 przyciskami pracuje w oparciu o technologiê niebieskiej diody LED, która umo¿liwia dzia³anie na praktycznie ka¿dej powierzchni – od szklanego sto³u po granitowy blat. Ponadto czêstotliwo¶æ 2.4 GHz eliminuje opó¼nienia w ¶ledzeniu kursora.

Mysz ³±czy siê z komputerem za po¶rednictwem nanoodbiornika, który jest tak ma³y, ¿e mo¿esz go pozostawiæ w gnie¼dzie urz±dzenia podczas podró¿y. Doskonale nadaje siê on do wykorzystania w urz±dzeniach przeno¶nych. Odbiornik mo¿na ³atwo schowaæ wewn±trz komory na baterie urz±dzenia (w zestawie znajduj± siê dwie baterie AA).

Myszka charakteryzuje siê ergonomiczn± budow±, a jej wyra¼ny kszta³t i u³atwiaj±ca uchwyt pow³oka zapewniaj± komfort korzystania przez wiele godzin.

Mysz bezprzewodowa Verbatim Blue LED z 8 przyciskami
Mysz bezprzewodowa Verbatim Blue LED z 8 przyciskami
Szczegóły produktu

  • Technologia bezprzewodowa 2.4 GHz
  • Uk³ad optyczny z niebiesk± diod± LED zapewnia dzia³anie na ka¿dej powierzchni, w tym na szkle i blacie granitowym
  • Przyciski wstecz i dalej u³atwiaj± przegl±danie stron internetowych
  • Przycisk Start dla systemu Windows / Home dla systemu Windows 8
  • Zmienna rozdzielczo¶æ 800/1300/1600 DPI
  • Ergonomiczna budowa dla komfortu u¿ytkowania
  • Bezprzewodowy nanoodbiornik – bez konieczno¶ci wypinania

Wymagania systemowe

Zasilanie: dwie baterie AA (w zestawie)
Interfejs: USB
Kompatybilno¶æ: Windows 10, 8, 7, Vista, XP / Mac OS X 10.4 lub nowszy.

Mysz bezprzewodowa Verbatim Blue LED z 8 przyciskami
Mysz bezprzewodowa Verbatim Blue LED z 8 przyciskami
Dane techniczne

Wymiary produktu: 126 x 82 x 44 mm (d³. x szer. x wys.)
Waga produktu: 82 gramy

Zawartość opakowania

Mysz
Nanoodbiornik
2 baterie AA

Mysz bezprzewodowa Verbatim Blue LED z 8 przyciskami
49041 No Pacakging Top
49041 No Packaging Side Angle
49041 No Packaging Bottom
49041 Packaging Flat