UDO 30GB* Write Once

Ten produkt nie jest już dostępny
Omówienie

Dyski UDO stanowi± now± generacjê no¶ników magnetooptycznych (MO). Opracowane przez firmê Plasmon dyski maj± pojemno¶æ 30 GB, a wiêc trzykrotnie wiêksz± ni¿ najwiêksze obecnie no¶niki magnetooptyczne (9,1 GB). Umieszczane s± one w kasetach podobnych do zgodnych ze standardem ISO kaset na dyski magnetooptyczne o ¶rednicy 5,25 cala, ale s± one przeznaczone do u¿ywania w stacjach dysków z niebieskim laserem.

Kaseta chroni dysk przed odciskami palców, kurzem i innymi zabrudzeniami. Kasety te posiadaj± równie¿ opracowan± przez firmê Verbatim pow³okê antystatyczn±, która pomaga zmniejszyæ wy³adowania elektrostatyczne mog±ce powodowaæ problemy w mechanizmach szaf graj±cych i innych urz±dzeñ.

Dostêpne s± dwa typy tych dysków — dyski jednokrotnego i wielokrotnego zapisu. No¶niki wielokrotnego zapisu s± wyj±tkowo niezawodne i umo¿liwiaj± wykonanie co najmniej 10 000 bezpo¶rednich zapisów. Korzystaj±c z dysków jednokrotnego zapisu, u¿ytkownicy mog± mieæ pewno¶æ, ¿e ich dane nigdy nie zostan± zmienione i ¿e bêdzie mo¿na je przechowywaæ przez d³ugi czas.

Czas przechowywania: ponad 50 lat
Jednokrotny zapis — czas dostêpu do losowo wybranej czê¶ci dysku: 25 milisekund
Wielokrotny zapis — technologia zmiany fazy

Omówienie
Szczegóły produktu
Szczegóły produktu

Pojemnosc: 30GB
Jednokrotny zapis