Karty pamiêci do tabletów U1

microSDHC z czytnikiem USB 64 GB

 
Karty pamiêci do tabletów U1 microSDXC z czytnikiem USB 64 GB*
Omówienie

£atwa rozbudowa pamiêci zgodnego tabletu lub smartfonu z systemem Android/Windows dziêki karcie pamiêci do tabletów Verbatim microSDHC/SDXC.

Dziêki klasie 10 i klasie prêdko¶ci UHS 1 (U1)** ta karty pamiêci s± zoptymalizowane pod k±tem wymagañ wydajno¶ciowych materia³ów wideo HD 1080p.

Zgodno¶æ z dowolnym urz±dzeniem wyposa¿onym w gniazdo kart pamiêci SDHC/SDXC.

Te karty pamiêci do tabletów microSDHC/SDXC s± dostarczane z kompaktowym czytnikiem kart. W³ó¿ kartê pamiêci z ty³u czytnika kart i ³atwo przeno¶ zawarto¶æ pomiêdzy kart± i urz±dzeniem z portem USB. Przenie¶ zawarto¶æ do tabletu i ciesz siê ni± w dowolnym miejscu!

**Wymagane jest urz±dzenie zgodne z UHS-1. Rzeczywista wydajno¶æ mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od parametrów urz±dzenia, do którego w³o¿ona jest karta, interfejsu i warunków u¿ytkowania.
Karty pamiêci microSDHC/SDXC UHS-1 (Ultra High Speed Bus 1) mog± osi±gaæ najwy¿sz± prêdko¶æ pracy wy³±cznie w po³±czeniu z urz±dzeniem UHS-1.
Klasa prêdko¶ci oznacza minimaln± prêdko¶æ zapisu wideo. Np. klasa 10 = 10 MB/s.

Logo microSDHC/SDXC jest znakiem towarowym.

Karty pamiêci do tabletów U1 microSDXC z czytnikiem USB 64 GB*
Szczegóły produktu

Pojemno¶æ: 64 GB

Szybko¶æ odczytu: do 90MB/Sec**
Minimalna Szybko¶æ zapisu : 10MB/Sec

  • Rozszerz pamiêæ zgodnego tabletu lub smartfonu z systemem Android/Windows.
  • Klasa 10 i klasa prêdko¶ci UHS 1 (U1)
  • Zoptymalizowane pod k±tem wymagañ wydajno¶ciowych materia³ów wideo HD 1080p
  • W zestawie czytnik kart USB w celu ³atwiejszego przenoszenia zawarto¶ci na kartê i z karty.

Wymagania systemowe

Zgodna ze smartfonami, tabletami, telefonami komórkowymi oraz innymi urz±dzeniami zgodnymi ze standardem microSDHC/SDXC.

Karty pamiêci do tabletów U1 microSDXC z czytnikiem USB 64 GB*
Karty pamiêci do tabletów U1 microSDXC z czytnikiem USB 64 GB*
Dane techniczne

  • Wymiary produktu: 11 x 15 x 1,0 mm (d³ug. x szer. x wys.) (tylko karta microSD)
  • Waga produktu: 0,2 grama (tylko karta microSD), 1,6 grama (karta microSD + czytnik kart)
  • Wymiary opakowania: 90 x 3 x 135 mm (szer. x g³êb. x wys.)
  • Waga opakowania: 9,3 grama (tylko karta microSD), 10,7 grama (karta microSD + czytnik kart)

Modele
Numer katalogowy Pojemność
44060 64 GB
44059 32 GB
44058 16 GB
44060 Packaging Flat
44060 No Packaging Flat Card
44060 No Packaging HandHold
44060 No Packaging Flat Reader