Pamiêæ USB Store 'n' Click

2 x 32 GB czerwona / niebieska

 
Pamiêæ USB Store 'n' Click USB 2 x 32 GB* czerwona / niebieska
Omówienie

Dziêki pamiêci USB Verbatim Store ‘n’ Click dane s± zawsze na wyci±gniêcie rêki! Pamiêæ USB Store ‘n’ Click umo¿liwia przechowywanie wszystkich danych w jednym ma³ym, wygodnym urz±dzeniu, które mo¿na zabieraæ ze sob± wszêdzie i u¿ywaæ go w domu i w biurze.

Wyj±tkowa konstrukcja typu „slide and lock” umo¿liwia ³atwe wysuwanie i wsuwanie z³±cza USB, dziêki czemu jest ono zabezpieczone, gdy pamiêæ nie jest u¿ywana. Z³±cze blokuje siê w po³o¿eniu wysuniêtym, gdy pamiêæ jest u¿ywana, i cofa siê do po³o¿enia zamkniêtego w przypadku braku u¿ycia. Kolejn± korzy¶ci± jest brak nasadki, któr± mo¿na zgubiæ!

Interfejs USB 3.2 1. generacji umo¿liwia transfer danych z prêdko¶ci± do 5 Gbps. Jest on równie¿ zgodny wstecz z portami USB 2.0*, dziêki czemu mo¿na go u¿ywaæ z wieloma starszymi urz±dzeniami bez konieczno¶ci modernizowania sprzêtu.

Pamiêæ USB Store 'n' Click USB 2 x 32 GB* czerwona / niebieska
Pamiêæ USB Store 'n' Click USB 2 x 32 GB* czerwona / niebieska
Szczegóły produktu

Pojemno¶æ: 32 GB

  • Interfejs USB 3.2 1. generacji — prêdko¶æ do 5 Gbps
  • Mechanizm „slide and lock”
  • Prêdko¶æ odczytu: Do 80 MB/s
  • Prêdko¶æ zapisu: Do 25 MB/s
  • Prostota u¿ytkowania, wystarczy pod³±czyæ i mo¿na korzystaæ!

Wymagania systemowe

Port USB 3.2 1. generacji (zgodny równie¿ z portami USB 2.0)

Windows 10, 8, 7
Mac OS X 10.4 lub nowszy

*W przypadku pod³±czenia do portu USB 2.0 prêdko¶æ transferu danych bêdzie odpowiadaæ specyfikacji USB 2.0.

Pamiêæ USB Store 'n' Click USB 2 x 32 GB* czerwona / niebieska
Pamiêæ USB Store 'n' Click USB 2 x 32 GB* czerwona / niebieska
Dane techniczne

  • Masa produktu: 9 g
  • Wymiary produktu: 53 mm x 22 mm x 10 mm (d³. x szer. x wys.)
  • Interfejs: USB 3.2 1. generacji — zgodny wstecz z USB 2.0

Zawartość opakowania

2 x pamiêæ USB Store 'n' Click

Pamiêæ USB Store 'n' Click USB 2 x 32 GB* czerwona / niebieska
49308 Range Shot
49308 Packaging Flat
49308 Flat Open Red
49308 Flat Open Blue
49308 Flat Closed Red
49308 Flat Closed Blue
49308 Angled Open Red
49308 Angled Open Blue
49308 Angled Closed Red
49308 Angled Closed Blue