Cicha mysz optyczna Silent

Omówienie

Bezg³o¶na technologia Silent
Po¿egnaj siê z odg³osami klikania i przywitaj ciszê za pomoc± myszy optycznej Silent firmy Verbatim. Dziêki zastosowaniu nowej bezg³o¶nej technologii Silent, cichym przyciskom i gumowym os³onom mysz Verbatim zapewnia niezwykle cich± pracê. Wiesz, ¿e klikasz, jednak nie s³yszysz odg³osu klikania.

Precyzyjna nawigacja
Mysz optyczna Silent jest wyposa¿ona w technologiê optyczn± o wysokiej rozdzielczo¶ci, zapewniaj±c p³ynn± i dok³adn± nawigacjê po ekranie. Wystarczy pod³±czyæ j± do portu USB i gotowe!

Stylowe wzornictwo
Ergonomiczny kszta³t idealnie dopasowuje siê do d³oni, oferuj±c maksymalny komfort u¿ytkowania. Prosta, stylowa mysz bêdzie siê idealnie prezentowaæ na ka¿dym biurku.

Cicha mysz optyczna Silent
Cicha mysz optyczna Silent
Szczegóły produktu

  • Bezg³o¶na technologia Silent eliminuje nadmierny odg³os klikania
  • Technologia optyczna 1000 dpi i rozdzielczo¶æ HD
  • Ergonomiczny kszta³t zapewnia komfort i ³atwo¶æ u¿ytkowania

Wymagania systemowe

Interfejs: USB-A

System operacyjny:
Windows Vista, XP, 7, 8 i 10
Mac OS X 10.4 i nowsze wersje
Linux Kernel 2.6 i nowsze wersje

Cicha mysz optyczna Silent
Cicha mysz optyczna Silent
Dane techniczne

  • Masa produktu: 80 gramów
  • Wymiary produktu: 11,71 cm (d³.) x 6,25 cm (¶r.) x 3,86 cm (wys.)
  • D³ugo¶æ kabla: 1,5 m

Zawartość opakowania

Cicha mysz optyczna Silent

Cicha mysz optyczna Silent
49024 Packaging Flat
49024 Top
49024 Side
49024 Back
49024 Angled 2
49024 Angled