Karta pamiêci Premium U1

SDXC 256 GB

 
Karta pamiêci Verbatim Premium U1 SDXC 256 GB*
Omówienie

Karty Verbatim SDHC (Secure Digital High Capacity, SD 2.0) s± przeznaczone do u¿ycia w zgodnych aparatach cyfrowych, przeno¶nych odtwarzaczach muzycznych, kamerach, smartphone'ach, komputerach i innych urz±dzeniach. W przypadku kart SDHC u¿ywany jest system plików FAT32, opracowany do zastosowañ o wysokiej pojemno¶ci i doskonale dostosowany do zapisywania filmów w wysokiej jako¶ci.

Coraz czê¶ciej tworzone filmy wideo i zdjêcia w wysokiej rozdzielczo¶ci oraz korzystanie z rozwi±zañ mobilnych wymusza stosowanie szybszych urz±dzeñ magazynuj±cych o wiêkszej pojemno¶ci. Z tego wzglêdu karty SDHC gwarantuj± sta³±, minimaln± prêdko¶æ przesy³ania danych, a nie prêdko¶æ maksymaln±.

 
Karta pamiêci Verbatim Premium U1 SDXC 256 GB*

Karty SDHC firmy Verbatim s± zgodne ze wszystkimi standardami kart pamiêci SD. S± one równie¿ wyposa¿one w funkcjê zapobiegania nieumy¶lnemu usuniêciu danych. Karty SDHC wygl±daj± tak samo jak karty SD, ale nie mo¿na ich stosowaæ w urz±dzeniach-hostach SD niezgodnych ze specyfikacj± SDA Specifications Version 2.0.

Logo SDHC stanowi znak handlowy.

Klasa prêdko¶ci:
Klasa prêdko¶ci to oficjalna jednostka pomiaru prêdko¶ci kart SD zdefiniowana przez stowarzyszenie SD Association. Jest ona równa 8 megabitom na sekundê i pozwala na zmierzenie minimalnej prêdko¶ci zapisu w oparciu o „najlepszy, sformatowany stan, gdy ¿adna jednostka pamiêci nie jest zajêta”.

Class 10: Gwarantowany minimalny transfer danych na poziomie 80 Mbitów/s (10 MBajtów/s).


Bardziej eko, mniej plastiku.

To opakowanie zawiera ok. 90% mniej plastiku ni¿ wcze¶niejsze opakowania.

Karta pamiêci Verbatim Premium U1 SDXC 256 GB*
Szczegóły produktu

Pojemno¶æ: 256GB

Szybko¶æ odczytu: do 90MB/Sec
Minimalna Szybko¶æ zapisu : 10MB/Sec

Modele
Numer katalogowy Pojemność
44026 256 GB
44025 128 GB
44024 64 GB
43963 32 GB
43962 16 GB
44026 Flat
Digital Camera Lifestyle
44026 Packaging Flat