S³uchawki

sceniczne

S³uchawki sceniczne
Omówienie

Stylowe s³uchawki sceniczne oferowane s± w trzech ró¿nych rozmiarach koñcówek zak³adanych na czarnym zauszniku, co zapewnia ¶wietne dopasowanie oraz dobry poziom izolacji d¼wiêku. Zagiêty kszta³t obudowy s³uchawek równie¿ zwiêksza poczucie komfortu, a dziêki niemu ³atwiej je wpasowaæ do ucha – s³uchawki nie wypadaj± tak ³atwo, co pozwala na aktywniejsze s³uchanie.

Kabel 4 mm, lekko sp³aszczony w porównaniu do tradycyjnych kabli s³uchawkowych, nie pl±cze siê i zwisa prosto.

Dziêki sterownikom 9,2 mm s³uchawki sceniczne Verbatim daj± impedancjê na poziomie 3 ohmów i czu³o¶æ 92 dB przy 1 kHz. S³uchawki gwarantuj± w pe³ni zrównowa¿ony d¼wiêk w szerokim zakresie czêstotliwo¶ci ze szczególnym uwzglêdnieniem tonów niskich, idealnie oddaj±c pulsowanie basu i rytmy muzyki tanecznej.

S³uchawki sceniczne
S³uchawki sceniczne
Szczegóły produktu

  • S³uchawki sceniczne zapewniaj± solidny i zrównowa¿ony d¼wiêk
  • Sterowniki g³o¶nika 9 mm
  • P³aski, niepl±cz±cy siê kabel 125 cm (+/-5 cm)
  • Silikonowe s³uchawki: 3 rozmiary (4 zestawy w opakowaniu)
  • Woreczek