Mysz optyczna

Omówienie

Rozdzielczo¶æ HD
Mysz optyczna firmy Verbatim zosta³a wyposa¿ona w technologiê High Definition umo¿liwiaj±c± p³ynny ruch kursora i wiêksz± precyzjê poruszania siê po ekranie. Dziêki rozdzielczo¶ci 1000 dpi mysz optyczna firmy Verbatim jest 2,5 razy dok³adniejsza ni¿ standardowy model tego typu.

Maksymalna wygoda
Smuk³a sylwetka o wyrazistych konturach to maksimum wygody i precyzji, zarówno dla lewej, jak i prawej rêki.

Wygodna konfiguracja
Wystarczy pod³±czyæ mysz do gniazda USB 2.0 lub 3.0, aby skorzystaæ z funkcji Plug’n’Play. Nie trzeba pobieraæ ani instalowaæ ¿adnego dodatkowego oprogramowania.

Mysz optyczna Optical Desktop Mouse
Mysz optyczna Optical Desktop Mouse
Szczegóły produktu

  • Niezrównana czu³o¶æ
  • Technologia optyczna 1000 dpi i rozdzielczo¶æ HD
  • Smuk³y kszta³t o wyrazistych konturach, wygodny zarówno dla lewej, jak i prawej d³oni
  • £±czno¶æ USB z funkcj± Plug’n’Play

Wymagania systemowe

Gniazdo USB 2.0/3.0

Windows 10, 8, 7, XP i Vista

Mysz optyczna Optical Desktop Mouse
Mysz optyczna Optical Desktop Mouse
Dane techniczne

  • Wymiary produktu: 114,9 mm x 60,8 mm x 39,4 mm
  • Masa produktu: ok. 80,3 g
  • D³ugo¶æ kabla: 1,5 m

Zawartość opakowania

Mysz optyczna

Mysz optyczna Optical Desktop Mouse
49019 Angled
49019 Packaging Flat
49019 Top
49019 Global No Packaging Flat