Karta microSDXC klasy 10

128 GB

 
Karta microSDXC klasy 10, 128 GB*
Omówienie

Obecnie jest to najmniejsza gabarytowo karta pamiêci dostêpna na rynku. Karty microSDHC zosta³y zaprojektowane z my¶l± o telefonach komórkowych, z tego wzglêdu s± one niewielkie, cechuj± siê niskim poborem energii i pozwalaj± na d³u¿sz± pracê telefonu komórkowego. Ponadto mog± one byæ stosowane w urz±dzeniach GPS, odtwarzaczach MP3, kamerach cyfrowych i palmtopach.

Lista zgodnych urz±dzeñ powiêksza siê ka¿dego dnia, a karty Verbatim microSD wspó³pracuj± przy u¿yciu przej¶ciówki ze wszystkimi urz±dzeniami wyposa¿onymi w gniazdo SDHC.

Wszystkie karty s± wyposa¿one w najnowsze mechanizmy zarz±dzania prawami autorskimi zapewniaj±ce legalny przep³yw danych przeznaczonych do u¿ytku prywatnego (obrazów, filmów, muzyki itp.) odbywaj±cy siê w obrêbie sieci komputerowych.

SD High Capacity (SDHC) to nowy typ kart pamiêci SD oparty na specyfikacji SDA 2.0 i zapewniaj±cy pojemno¶æ przekraczaj±c± 2 GB. Karty nowego typu oferuj± wiêksz± pojemno¶æ i szybszy transfer danych. Specyfikacja klasy szybko¶ci (Speed Class Specification) umo¿liwia okre¶lenie wydajno¶ci karty wed³ug numeru klasy, co pozwala na obliczenie wydajno¶ci karty. Specyfikacja Class 10 oznacza minimaln± prêdko¶æ przesy³u danych na poziomie 10MB/s.

Logo microSDHC stanowi znak handlowy.

Wiêcej zieleni, mniej plastiku.
To opakowanie zawiera ok. 90% mniej plastiku ni¿ wcze¶niejsze opakowania.

Karta microSDXC klasy 10, 128 GB*
Karta microSDXC klasy 10, 128 GB*
Szczegóły produktu

Pojemno¶æ: 128GB

Szybko¶æ odczytu: do 90MB/Sec
Minimalna Szybko¶æ zapisu : 10MB/Sec

Modele
Numer katalogowy Pojemność
44085 Karta 128 GB z przej¶ciówk±
44084 Karta 64 GB z przej¶ciówk±
44083 Karta 32 GB z przej¶ciówk±
44013 32 GB
44082 Karta 16 GB z przej¶ciówk±
44010 16 GB
44085 Packaging Flat36
44085 Flat with Adapter
44085 Flat