Verbatim MDISC

Lifetime archival BDXL 100GB - zestaw 1 szt. w opakowaniu plastikowym

 
Omówienie

P³yty MDISC firmy Verbatim stanowi± nowy standard w zakresie cyfrowego przechowywania, stworzony z my¶l± o ochronie plików poprzez zapisywanie danych w opatentowanej, „litej” warstwie, odpornej na dzia³anie ¶wiat³a, temperatury i wilgotno¶ci. Bran¿owe testy przeprowadzone zgodnie z norm± ISO/IEC 10995 przez firmê Millenniata wykaza³y, ¿e ¶rednia oczekiwana trwa³o¶æ p³yt MDISC wynosi 1332 lata, a tylko 5% p³yt mo¿e wykazywaæ oznaki utraty danych po 667 latach. Dlatego te¿ przewidywana trwa³o¶æ tego rodzaju no¶ników jest liczona w setkach lat.

Pojemno¶æ p³yt BDXL 100 GB umo¿liwia u¿ytkownikom domowym oraz firmom i instytucjom ³atwiejsze archiwizowanie najwa¿niejszych danych.

W p³ytach MDISC BDXL zastosowano tytan w celu zwiêkszenia trwa³o¶ci. W po³±czeniu z opatentowan±, „lit±” warstw± zapisu zapewnia to najwy¿szy poziom ochrony cennych wspomnieñ i danych.

Do zapisywania danych na p³ytach wymagana jest nagrywarka BD-XL Blu-ray.

Verbatim MDISC Lifetime archival BDXL 100GB* - zestaw 1 szt. w opakowaniu plastikowym
Verbatim MDISC Lifetime archival BDXL 100GB* - zestaw 1 szt. w opakowaniu plastikowym
Szczegóły produktu

Dostosowywanie p³yt — mo¿liwo¶æ nadrukowywania
Nawierzchnia p³yt Verbatim jest przystosowana do drukarek atramentowych. Powierzchnia takich p³yt umo¿liwia nadrukowywanie dowolnych motywów na powierzchni.

Pojemno¶æ: 100GB
Prêdko¶æ: 4x
Typ pakowania: zestaw 1 szt. w opakowaniu plastikowym
Powierzchnia dysku: Druk atramentowy
Obszar nadruku: 40–118 mm

Film

Verbatim MDISC Lifetime archival BDXL 100GB* - zestaw 1 szt. w opakowaniu plastikowym

Tabela porównawcza Verbatim MDISC

43833 Flat
43833 3D
43833 Flat packaging reflection