Mysz optyczna Go Mini

Wulkaniczna pomarañczowa

 
Omówienie

Mysz Go Mini Optical Travel Mouse zosta³a zaprojektowana tak, aby ³atwo zmie¶ci³a siê w kieszeni lub torbie na laptopa. Ma chowany przewód USB, a jej konstrukcja umo¿liwia przenoszenie.

Mysz Go Mini jest dostêpna w czterech kolorach: czarnym, gor±cego ró¿u, wulkanicznym pomarañczowym i karaibskim niebieskim. Wyposa¿ono j± w uk³ad optyczny o czu³o¶ci 1000 dpi. Mog± jej u¿ywaæ zarówno osoby leworêczne, jak i praworêczne.

Mysz optyczna Go Mini Optical Travel Mouse — wulkaniczny pomarañczowy
Mysz optyczna Go Mini Optical Travel Mouse — wulkaniczny pomarañczowy
Szczegóły produktu

Kolor: Wulkaniczny pomarañczowy

  • Konstrukcja umo¿liwiaj±ca bardzo ³atwe przenoszenie
  • Chowany kabel USB
  • Technologia optyczna 1000 dpi i rozdzielczo¶æ HD

Wymagania systemowe

Windows 7, Vista, XP albo Mac OS X 10.4 lub nowszy
Obs³uga standardu USB 3.0 / USB 2.0

Mysz optyczna Go Mini Optical Travel Mouse — wulkaniczny pomarañczowy
Mysz optyczna Go Mini Optical Travel Mouse — wulkaniczny pomarañczowy
Dane techniczne

  • Wymiary: 150 mm x 42 mm x 29 mm (D x S x W)
  • Waga produktu: 44 g
  • D³ugo¶æ kabla: 80 cm

Zawartość opakowania

Mysz optyczna Go Mini Optical Travel Mouse

Mysz optyczna Go Mini Optical Travel Mouse — wulkaniczny pomarañczowy
49023 Packaging Flat
49023 Global No Packaging With Lead
49023 Global No Packaging Flat
49023 Global No Packaging Angle
49023 Global No Packaging Black Background