DVD+R

Matt Silver

 
DVD+R Matt Silver
Omówienie

Producenci napêdów u¿ywaj± do testów no¶ników firmy Verbatim. Gwarantowana jako¶æ — nie bez powodu jest to nr 1 na ¶wiecie!

Dziêki rozleg³ym pracom badawczo-rozwojowym realizowanym przez spó³kê macierzyst± Mitsubishi Chemical Media firma Verbatim oferuje najwy¿szej jako¶ci p³yty, na których mo¿na bezpiecznie przechowywaæ dane bez ograniczeñ czasowych.

DVD+R Matt Silver
DVD+R Matt Silver

D³uga ¿ywotno¶æ
Dyski optyczne to najlepsze rozwi±zanie do bezpiecznego przechowywania wa¿nych plików przez d³ugi czas — idealne do przechowywania cennych zdjêæ, filmów i dokumentów, które chcesz zatrzymaæ „na zawsze”. S± odporne na kurz i wodê oraz wytrzymuj± du¿e zmiany temperatury i wilgotno¶ci.

Zabezpieczaj±ca przed zarysowaniami pow³oka Hard Coat
Dyski DVD marki Verbatim s± pokryte zabezpieczaj±c± przed zarysowaniami, odciskami palców i gromadzeniem kurzu pow³ok± Hard Coat, która ogranicza b³êdy nagrywania i odtwarzania.

Technologia AZO
Technologia AZO zapewnia najwy¿sz± odporno¶æ na promieniowanie UV, zwiêkszaj±c poziom ochrony i niezawodno¶ci. Dziêki niej okres bezpiecznej archiwizacji wysokiej jako¶ci zdjêæ i d¼wiêku przekracza 100 lat.

DVD+R Matt Silver
DVD+R Matt Silver
Szczegóły produktu

Pojemno¶æ: 4.7GB
Prêdko¶æ: 16x
Opakowanie: 100 Pack Spindle
Powierzchnia: Matt Silver

43551 - Global 3D
43551   Global Flat
DVD+R Matt Silver 16x
43551 - Global Top
43551 - Global Flat