Koperty na dyski CD

(papierowe), 100 szt.

 
Omówienie

Ok³adki na dyski CD firmy Verbatim umo¿liwiaj± przechowywanie dysków muzycznych, komputerowych i DVD w sposób pozwalaj±cy oszczêdzaæ miejsce, a jednocze¶nie chroni±cy przed kurzem i brudem.

Ok³adki na dyski CD firmy Verbatim maj± okienko pozwalaj±ce zobaczyæ zapisany tytu³ dysku i klapkê zapobiegaj±c± wypadniêciu dysku z ok³adki oraz miejsce na spodniej stronie, na której u¿ytkownicy mog± zapisywaæ informacje.

Koperty na dyski CD (papierowe), 100 szt.
Koperty na dyski CD (papierowe), 100 szt.
Szczegóły produktu

Sposób pakowania: 100 sztuk w pude³ku

49976 Global 3D
49976 Flat
49976 FlatReflection