CD-R

Extra Protection

 
CD-R Extra Protection
Omówienie

Producenci napêdów u¿ywaj± do testów no¶ników firmy Verbatim. Gwarantowana jako¶æ — nie bez powodu jest to nr 1 na ¶wiecie!

Dziêki rozleg³ym pracom badawczo-rozwojowym realizowanym przez spó³kê macierzyst± Mitsubishi Chemical Media firma Verbatim oferuje najwy¿szej jako¶ci p³yty, na których mo¿na bezpiecznie przechowywaæ dane bez ograniczeñ czasowych.

CD-R Extra Protection
CD-R Extra Protection

D³uga ¿ywotno¶æ
Dyski optyczne to najlepsze rozwi±zanie do bezpiecznego przechowywania wa¿nych plików przez d³ugi czas — idealne do przechowywania cennych zdjêæ, filmów i dokumentów, które chcesz zatrzymaæ „na zawsze”. S± odporne na kurz i wodê oraz wytrzymuj± du¿e zmiany temperatury i wilgotno¶ci.

Dodatkowa ochrona
Bia³a powierzchnia tych p³yt CD zapewnia dodatkow± ochronê strony z etykiet±. Na tej pow³oce mo¿na pisaæ markerem do p³yt CD/DVD.

CD-R Extra Protection
CD-R Extra Protection
Szczegóły produktu

Pojemno¶æ: 700MB
Prêdko¶æ: 52x
Opakowanie: 50 Pack Spindle
Powierzchnia: Extra Protection

43351_Global Flat
43351 Global 3D
43351 Global Reflection
CD R ExtraProtection