BD-RE SL 25GB

2x 10 Pack Spindle

 
Omówienie

P³yty Blue-ray zosta³y zaprojektowane do odczytu danych w wysokiej rozdzielczo¶ci. P³yt Blue-ray mo¿na u¿ywaæ do nagrywania, przechowywania lub odtwarzania du¿ych plików wideo lub audio w formatach o wysokiej rozdzielczo¶ci. P³yty Blue-ray marki Verbatim s± obs³ugiwane przez najnowsze odtwarzacze DVD Blue-ray wiod±cych producentów i s± produkowane na bazie piêædziesiêcioletniego do¶wiadczenia w bran¿y. S± objête ograniczon± do¿ywotni± gwarancj±, a dziêki zastosowaniu najlepszych technologii zapewniaj± wysok± niezawodno¶æ.

BD-RE SL 25GB* 2x 10 Pack Spindle
BD-RE SL 25GB* 2x 10 Pack Spindle

Du¿a pojemno¶æ
Dziêki ponad piêciokrotnie wy¿szej pojemno¶ci w porównaniu ze standardowymi p³ytami DVD, p³yty Blue-ray (25 GB) doskonale nadaj± siê do przechowywania filmów w jako¶ci HD, du¿ych plików zdjêæ oraz muzyki. P³yty Blue-ray o wy¿szej pojemno¶ci, takie jak BD-R DL (50 GB) lub BD-R XL (100 GB) doskonale nadaj± siê do przechowywania plików wymagaj±cych wy¿szej pojemno¶ci bez potrzeby dzielenia ich na kilka p³yt. P³yty BD-RE pozwalaj± na zapisywanie i kopiowanie danych ponad 1000 razy.

Szybkie nagrywanie
P³yty Blue-ray marki Verbatim pozwalaj± na zapisywanie danych z ponad trzy razy wy¿sz± prêdko¶ci± ni¿ standardowe p³yty DVD. P³yty Blue-ray 6x pozwalaj± na zapisywanie danych z prêdko¶ci± 216 Mb/s, 4x z prêdko¶ci± 144 Mb/s, a 2x z prêdko¶ci± 72 Mb/s. Umo¿liwia to szybkie, niezawodne nagrywanie.

D³uga ¿ywotno¶æ
Dyski optyczne to doskona³e rozwi±zanie do przechowywania danych. S± odporne na kurz i wodê oraz odznaczaj± siê wysok± wytrzyma³o¶ci± na temperaturê oraz wilgoæ. Nie musisz ju¿ obawiaæ siê utraty cennych plików w przypadku awarii dysku twardego lub dysku USB — mo¿esz bezpiecznie przechowywaæ je na p³ytach Blue-ray.

Zabezpieczaj±ca przed zarysowaniami pow³oka Hard Coat
Dyski Blue-ray marki Verbatim s± pokryte zabezpieczaj±c± przed odciskami palców i gromadzeniem kurzu pow³ok± Hard Coat, która ogranicza b³êdy odtwarzania.

BD-RE SL 25GB* 2x 10 Pack Spindle
BD-RE SL 25GB* 2x 10 Pack Spindle
Szczegóły produktu

Pojemno¶æ: 25GB
Prêdko¶æ: 2x
Opakowanie: 10 Pack Spindle

Ten dysk jest zgodny ze specyfikacj± BD-RE w wersji 2.1.

Modele
Numer katalogowy Liczba w paczce Pojemność
43615 Piêciopak w opakowaniu plastikowym 25 GB
43694 Dziesiêciopak, cake 25 GB
43768 Jednopak, w±skie opakowanie 25 GB
43694 Packaging 3D
43694 Global Flat reflection
BD RE SL 25GB 2x
43694 - Global Flat