BD-R DL 50GB

6x 5 Pack Jewel Case

 
Omówienie

P³yty Blue-ray zosta³y zaprojektowane do odczytu danych w wysokiej rozdzielczo¶ci. P³yt Blue-ray mo¿na u¿ywaæ do nagrywania, przechowywania lub odtwarzania du¿ych plików wideo lub audio w formatach o wysokiej rozdzielczo¶ci. P³yty Blue-ray marki Verbatim s± obs³ugiwane przez najnowsze odtwarzacze DVD Blue-ray wiod±cych producentów i s± produkowane na bazie piêædziesiêcioletniego do¶wiadczenia w bran¿y. S± objête ograniczon± do¿ywotni± gwarancj±, a dziêki zastosowaniu najlepszych technologii zapewniaj± wysok± niezawodno¶æ.

BD-R DL 50GB* 6x 5 Pack Jewel Case
BD-R DL 50GB* 6x 5 Pack Jewel Case

Du¿a pojemno¶æ
Dziêki ponad piêciokrotnie wy¿szej pojemno¶ci w porównaniu ze standardowymi p³ytami DVD, p³yty Blue-ray (25 GB) doskonale nadaj± siê do przechowywania filmów w jako¶ci HD, du¿ych plików zdjêæ oraz muzyki. P³yty Blue-ray o wy¿szej pojemno¶ci, takie jak BD-R DL (50 GB) lub BD-R XL (100 GB) doskonale nadaj± siê do przechowywania plików wymagaj±cych wy¿szej pojemno¶ci bez potrzeby dzielenia ich na kilka p³yt. P³yty BD-RE pozwalaj± na zapisywanie i kopiowanie danych ponad 1000 razy.

Szybkie nagrywanie
P³yty Blue-ray marki Verbatim pozwalaj± na zapisywanie danych z ponad trzy razy wy¿sz± prêdko¶ci± ni¿ standardowe p³yty DVD. P³yty Blue-ray 6x pozwalaj± na zapisywanie danych z prêdko¶ci± 216 Mb/s, 4x z prêdko¶ci± 144 Mb/s, a 2x z prêdko¶ci± 72 Mb/s. Umo¿liwia to szybkie, niezawodne nagrywanie.

D³uga ¿ywotno¶æ
Dyski optyczne to doskona³e rozwi±zanie do przechowywania danych. S± odporne na kurz i wodê oraz odznaczaj± siê wysok± wytrzyma³o¶ci± na temperaturê oraz wilgoæ. Nie musisz ju¿ obawiaæ siê utraty cennych plików w przypadku awarii dysku twardego lub dysku USB — mo¿esz bezpiecznie przechowywaæ je na p³ytach Blue-ray.

Zabezpieczaj±ca przed zarysowaniami pow³oka Hard Coat
Dyski Blue-ray marki Verbatim s± pokryte zabezpieczaj±c± przed odciskami palców i gromadzeniem kurzu pow³ok± Hard Coat, która ogranicza b³êdy odtwarzania.

BD-R DL 50GB* 6x 5 Pack Jewel Case
BD-R DL 50GB* 6x 5 Pack Jewel Case
Szczegóły produktu

Pojemno¶æ: 50GB
Prêdko¶æ: 6x
Opakowanie: 5 Pack Jewel Case

Ten dysk jest zgodny ze specyfikacj± BD-R w wersji 1.2.

Modele
Numer katalogowy Liczba w paczce Pojemność
43746 Dziesiêciopak, cake 50 GB
43748 Piêciopak w opakowaniu plastikowym 50 GB
BD R DL 50GB 6x
43748 - Global 3D
43748 - Global Flat
43748 - Global Reflection