Powerbanki

Zasilanie dla wszystkich urz±dzeñ mobilnych

 
 
Filtrowanie wg

mAh

Przeno¶ny zestaw zasilaj±cy Dual USB

Przeno¶ny zestaw zasilaj±cy Dual USB

 • Zestaw zasilaj±cy Dual USB jest wyposa¿ony w 2 porty USB, umo¿liwiaj±c jednoczesne ³adowanie 2 urz±dzeñ (np. 1 tabletu i 1 smartfonu).
 • Doskona³e rozwi±zanie dla czêsto podró¿uj±cych osób, które potrzebuj± wygodnego i elastycznego, dodatkowego ¼ród³a energii do zasilania tabletów iPad i innych, telefonów iPhone, czytników ksi±¿ek elektronicznych, odtwarzaczy MP3 i wielu innych urz±dzeñ.
 • Prostok±tna konstrukcja, czarne gumowe wykoñczenie; doskonale mie¶ci siê w ka¿dej torbie na ramiê lub na laptopa.
 • 4 diody LED wskazuj± stan zasilania.
Zasilacz kieszonkowy

Zasilacz kieszonkowy

 • £adowanie urz±dzeñ iPhone, iPod, smartfonów i innych,
 • Pod³±cz bezpo¶rednio do smartfonu poprzez zintegrowany przewód Micro USB (w celu pod³±czenia urz±dzenia iPhone wymagany jest przewód iPhone)
 • Zasilacz nale¿y ³adowaæ za pomoc± portu USB komputera albo gniazda zasilania,
 • Kontrolka LED stanu zasilania,
 • Zapewnia w przybli¿eniu 100% na³adowania smartfonu*.
Przeno¶ny zestaw zasilaj±cy 3500 mAh

Przeno¶ny zestaw zasilaj±cy 3500 mAh

 • Dodatkowe zasilanie do telefonów iPhone, czytników ksi±¿ek elektronicznych i odtwarzaczy MP3, a tak¿e wielu innych urz±dzeñ przeno¶nych.
 • Bezpo¶rednie pod³±czenie do smartfonu przy u¿yciu wbudowanego kabla micro-USB (kabel iPhone jest wymagany do pod³±czenia do telefonu iPhone).
 • Zwarta i lekka konstrukcja, gumowe wykoñczenie; mo¿na go nosiæ w kieszeni marynarki.
 • 4 diody LED wskazuj± stan zasilania.
 • Umo¿liwia na³adowanie smartfonu do ok. 175%
Przeno¶ny zestaw zasilaj±cy Dual USB
 • Zestaw zasilaj±cy Dual USB jest wyposa¿ony w 2 porty USB, umo¿liwiaj±c jednoczesne ³adowanie 2 urz±dzeñ (np. 1 tabletu i 1 smartfonu).
 • Doskona³e rozwi±zanie dla czêsto podró¿uj±cych osób, które potrzebuj± wygodnego i elastycznego, dodatkowego ¼ród³a energii do zasilania tabletów iPad i innych, telefonów iPhone, czytników ksi±¿ek elektronicznych, odtwarzaczy MP3 i wielu innych urz±dzeñ.
 • Prostok±tna konstrukcja, czarne gumowe wykoñczenie; doskonale mie¶ci siê w ka¿dej torbie na ramiê lub na laptopa.
 • 4 diody LED wskazuj± stan zasilania.
Zasilacz kieszonkowy
 • £adowanie urz±dzeñ iPhone, iPod, smartfonów i innych,
 • Pod³±cz bezpo¶rednio do smartfonu poprzez zintegrowany przewód Micro USB (w celu pod³±czenia urz±dzenia iPhone wymagany jest przewód iPhone)
 • Zasilacz nale¿y ³adowaæ za pomoc± portu USB komputera albo gniazda zasilania,
 • Kontrolka LED stanu zasilania,
 • Zapewnia w przybli¿eniu 100% na³adowania smartfonu*.
Przeno¶ny zestaw zasilaj±cy 3500 mAh
 • Dodatkowe zasilanie do telefonów iPhone, czytników ksi±¿ek elektronicznych i odtwarzaczy MP3, a tak¿e wielu innych urz±dzeñ przeno¶nych.
 • Bezpo¶rednie pod³±czenie do smartfonu przy u¿yciu wbudowanego kabla micro-USB (kabel iPhone jest wymagany do pod³±czenia do telefonu iPhone).
 • Zwarta i lekka konstrukcja, gumowe wykoñczenie; mo¿na go nosiæ w kieszeni marynarki.
 • 4 diody LED wskazuj± stan zasilania.
 • Umo¿liwia na³adowanie smartfonu do ok. 175%