Drukowanie 3D

Filamenty firmy Verbatim spe³niaj± najwy¿sze standardy jako¶ci i gwarantuj± doskona³e w³a¶ciwo¶ci formowania warstwy oraz przyczepno¶ci.

 
Oferta filamentów

Zapoznaj siê z nasz± ofert± filamentów. Znajdziesz tu tabelê, dziêki której szybko poznasz ró¿nice miêdzy poszczególnymi filamentami z naszej oferty, ich najwa¿niejsze cechy oraz zastosowania.

Oferta filamentów
Przegl±d materia³u BVOH marki Verbatim

Wydajny, szybko rozpuszczalny w wodzie materia³ dodatkowy do niezawodnego wydruku 3D z³o¿onych obiektów.

BVOH to materia³, który u³atwia drukowanie dziêki stabilnym w³a¶ciwo¶ciom formowania wyt³ocznego i krótkiemu czasowi rozpuszczania, znacznie krótszemu ni¿ dla materia³ów PVA / PVOH dostêpnych obecnie na rynku, co pozwala projektantom realizowaæ modele 3D du¿o szybciej ni¿ dot±d.

DURABIOTM ju¿ dostêpny

Materia³ DURABIO, który zosta³ opracowany jako zamiennik szk³a przez firmê Mitsubishi Chemical i znalaz³ ju¿ zastosowanie w bran¿y motoryzacyjnej i telefonii komórkowej (produkty takie jak ekrany dotykowe, konsole i ok³adziny desek rozdzielczych oraz zewnêtrzne os³ony ch³odnicy), jest teraz dostêpny jako filament do drukarek 3D.

DURABIO TM  ju¿ dostêpny
Verbatim w bran¿y 3D
Verbatim w bran¿y 3D

Firma Verbatim dzia³a w bran¿y druku 3D od 2014 r. i oferuje wiele ró¿nych filamentów wysokiej jako¶ci. Firma stawia sobie za cel stanie siê wiod±cym i d³ugoterminowym dostawc± w bran¿y.