2-letnia ograniczona gwarancja firmy Verbatim

Verbatim Corporation gwarantuje, ¿e niniejszy produkt jest wolny od wad materia³owych i produkcyjnych. Gwarancja jest wa¿na przez 24 miesi±ce (2 lata) od daty zakupu („okres objêty gwarancj±”). Gwarancja nie obejmuje baterii.

Je¶li w okresie objêtym gwarancj± zostan± wykryte wady w produkcie, produkt bêdzie podlegaæ bezp³atnej wymianie. Produkt mo¿na zwróciæ za okazaniem dowodu zakupu w miejscu zakupu lub skontaktowaæ siê z firm± Verbatim. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod adresem info@verbatim-europe.com

Gwarancja nie obejmuje normalnego zu¿ycia ani uszkodzeñ spowodowanych przez nieprawid³owe u¿ytkowanie lub zaniedbania oraz uszkodzeñ mechanicznych. Firma Verbatim nie ponosi odpowiedzialno¶ci za jakiekolwiek szkody przypadkowe, wtórne lub celowe spowodowane w jakikolwiek sposób niezgodny z warunkami okre¶lonymi w gwarancji lub w inny sposób. Niniejsza gwarancja nadaje nabywcy produktu specjalne prawa, które mog± byæ ró¿ne w zale¿no¶ci od kraju.