Gwarancja

Gwarancja europejska

Dziêkujemy za zakup produktu firmy Verbatim.

Wymiana produktu jest jedyn± dostêpn± mo¿liwo¶ci± na mocy niniejszej gwarancji, a niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do normalnego zu¿ycia ani uszkodzeñ wynikaj±cych z nieprawid³owej eksploatacji, nieprawid³owego u¿ywania, zaniedbañ, wypadków albo jakichkolwiek niezgodno¶ci lub niewystarczaj±cej wydajno¶ci okre¶lonego u¿ywanego programu lub sprzêtu komputerowego.

FIRMA VERBATIM NIE ODPOWIADA ZA UTRATÊ DANYCH ANI JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, WYNIKAJ¡CE LUB SPECJALNE USZKODZENIA, NIEZALE¯NIE OD ICH PRZYCZYN. Na mocy niniejszej gwarancji u¿ytkownikowi przys³uguj± okre¶lone prawa. Ponadto u¿ytkownikowi mog± przys³ugiwaæ jeszcze inne prawa w zale¿no¶ci od danego kraju lub okrêgu. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie dla produktów Verbatim z rejonów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. W przypadku innych krajów nale¿y odwiedziæ witryny internetowe danych krajów. Firma Verbatim nie wy³±cza, nie ogranicza ani nie zawiesza innych praw u¿ytkownika, dotyczy to równie¿ praw, które mog± wynikn±æ z niezgodno¶ci z umow± sprzeda¿y. W celu pe³nego zrozumienia praw u¿ytkownika nale¿y zapoznaæ siê z prawami obowi±zuj±cymi w danym kraju, okrêgu lub jednostce podzia³u administracyjnego.

Ograniczona gwarancja do¿ywotnia:(No¶niki optyczne)

Firma Verbatim Limited gwarantuje, ¿e urz±dzenie bêdzie wolne od wad materia³owych i produkcyjnych. Niniejsza gwarancja nie dotyczy baterii. Je¿eli produkt oka¿e siê wadliwy w okresie obowi±zywania gwarancji, zostanie on bezp³atnie wymieniony. Produkt nale¿y zwróciæ razem z oryginalnym dowodem zakupu w miejscu jego nabycia lub skontaktowaæ siê z firm± Verbatim.

 

Trzyletnia ograniczona gwarancja:(LED Lighting)

Firma Verbatim Limited gwarantuje, ¿e urz±dzenie bêdzie wolne od wad materia³owych i produkcyjnych przez okres 3 lat od daty pierwszego zakupu. Niniejsza gwarancja nie dotyczy baterii. Je¿eli produkt oka¿e siê wadliwy w okresie obowi±zywania gwarancji, zostanie on bezp³atnie wymieniony. Produkt nale¿y zwróciæ razem z oryginalnym dowodem zakupu w miejscu jego nabycia lub skontaktowaæ siê z firm± Verbatim.

 

Dwuletnia ograniczona gwarancja:(Dyski twarde, Akcesoria, Pamiêci Flash)

Firma Verbatim Limited gwarantuje, ¿e urz±dzenie bêdzie wolne od wad materia³owych i produkcyjnych przez okres 2 lat od daty pierwszego zakupu. Niniejsza gwarancja nie dotyczy baterii. Je¿eli produkt oka¿e siê wadliwy w okresie obowi±zywania gwarancji, zostanie on bezp³atnie wymieniony. Produkt nale¿y zwróciæ razem z oryginalnym dowodem zakupu w miejscu jego nabycia lub skontaktowaæ siê z firm± Verbatim.