Stanowi±c czê¶æ grupy Mitsubishi Chemical, firma Verbatim postêpuje zgodnie z d³ugoterminow± strategi± i wizj± organizacji, znan± pod nazw± warto¶ci „Kaiteki”

„KAITEKI” znaczy po japoñsku „komfort” lub „³atwo¶æ” i stanowi oryginalny koncept grupy Mitsubishi Chemical Holdings, oznaczaj±c stan, który jest odpowiedni i optymalny nie tylko dla poszczególnych ludzi, ale równie¿ dla spo³eczeñstwa i naszej planety.

Jest to globalna jako¶æ ¿ycia, która bêdzie mo¿liwa do osi±gniêcia dziêki odpowiedzialnym technologiom oraz prze³omowym odkryciom naukowym w zakresie ochrony zdrowia i która bêdzie s³u¿yæ jako wzór do rozwi±zywania problemów ¶rodowiskowych i spo³ecznych.

Grupa Mitsubishi Chemical i Verbatim powo³a³y do ¿ycia KAITEKI w oparciu o do¶wiadczenie ludzi nabyte podczas u¿ywania naszych odpowiedzialnych rozwi±zañ oraz w relacji z nasz± globaln± sieci± sprzeda¿y. Jeste¶my znani w bran¿y z dostarczania technologii, którym mo¿na zaufaæ we wszystkich naszych kluczowych kategoriach produktowych.

W celu uzyskania szczegó³owych informacji na temat Kaiteki prosimy o odwiedzenie strony po¶wiêconej Kaiteki w witrynie internetowej Mitsubishi Chemical Holdings.

http://www.mitsubishichem-hd.co.jp/english/sustainability/