50 lat sprawdzonej technologii

Znane na ca³ym ¶wiecie produkty Verbatim s± sprzedawane w ponad 120 krajach, a nasza oferta obejmuje no¶niki optyczne, dyski USB, karty pamiêci, dyski twarde, dyski SSD, akcesoria mobilne, o¶wietlenie LED oraz filamenty do druku 3D. Du¿e mo¿liwo¶ci badawczo-rozwojowe i technologiczne firmy Verbatim w po³±czeniu z restrykcyjn± kontrol± jako¶ci w trakcie procesu produkcyjnego gwarantuj±, ¿e klienci otrzymuj± produkty z najwy¿szej pó³ki oparte na technologiach, którym mog± zaufaæ.

Pionier w zakresie przechowywania danych

Od za³o¿enia w roku 1969 firma Verbatim wp³ywa na rozwój technologii przechowywania danych. W jêzyku ³aciñskim „verbatim” znaczy „s³owo w s³owo”, nazwa ta jest u¿ywana od momentu powstania firmy w celu podkre¶lenia wagi dok³adnego i bezb³êdnego zapisu danych. Od dyskietek i pamiêci magnetyczno-optycznych, przez p³yty CD, DVD i Blu-ray, po zewnêtrzne dyski twarde, karty pamiêci typu flash, dyski USB i SSD — wszechstronno¶æ oferty oraz pozycja firmy Verbatim w segmencie przechowywania danych s± nie do przecenienia.

Firma produkuje tak¿e ró¿ne akcesoria komputerowe stanowi±ce uzupe³nienie podstawowej oferty zwi±zanej z przechowywaniem danych i cechuj±ce siê takim samym poziomem jako¶ci, kompatybilno¶ci i niezawodno¶ci.

Wyj±tkowe o¶wietlenie LED

Firma Verbatim ma znacz±cy udzia³ w rynku o¶wietlenia LED, tworz±c i oferuj±c szerok± gamê lamp i opraw o¶wietleniowych LED dla biur, hoteli, restauracji i do u¿ytku domowego. Wiele z tych produktów zosta³o stworzonych we wspó³pracy z dzia³em badawczo-rozwojowym Mitsubishi Chemical, dziêki czemu mo¿emy zaoferowaæ rozwi±zania LED cechuj±ce siê optymalnymi w³a¶ciwo¶ciami termicznymi, dobrym odwzorowaniem kolorów oraz niskim l¶nieniem. Wszystko to owocuje lepszym o¶wietleniem o mniejszym zapotrzebowaniu na moc i zwiêkszonej trwa³o¶ci.

Innowacyjno¶æ w zakresie materia³ów do druku 3D

Firma Verbatim dostarcza wysokiej jako¶ci filamenty dla bran¿y druku 3D od roku 2014, a w naszej ofercie posiadamy wyj±tkowe materia³y koncernu Mitsubishi Chemical. Dziêki po³±czeniu do¶wiadczenia badawczo-rozwojowego i rygorystycznej kontroli jako¶ci Mitsubishi Chemical z globaln± sieci± sprzeda¿y i marketingu firmy Verbatim mo¿emy aspirowaæ do miana wiod±cego ¶wiatowego dostawcy tego typu materia³ów w tym rosn±cym segmencie.