50 lat sprawdzonej technologii

Znane na ca³ym ¶wiecie produkty Verbatim s± sprzedawane w ponad 120 krajach, a nasza oferta obejmuje no¶niki optyczne, dyski USB, karty pamiêci, dyski twarde, dyski SSD, akcesoria mobilne oraz filamenty do druku 3D. Du¿e mo¿liwo¶ci badawczo-rozwojowe i technologiczne firmy Verbatim w po³±czeniu z restrykcyjn± kontrol± jako¶ci w trakcie procesu produkcyjnego gwarantuj±, ¿e klienci otrzymuj± produkty z najwy¿szej pó³ki oparte na technologiach, którym mog± zaufaæ.

Pionier w zakresie przechowywania danych

Od za³o¿enia w roku 1969 firma Verbatim wp³ywa na rozwój technologii przechowywania danych. W jêzyku ³aciñskim „verbatim” znaczy „s³owo w s³owo”, nazwa ta jest u¿ywana od momentu powstania firmy w celu podkre¶lenia wagi dok³adnego i bezb³êdnego zapisu danych. Od dyskietek i pamiêci magnetyczno-optycznych, przez p³yty CD, DVD i Blu-ray, po zewnêtrzne dyski twarde, karty pamiêci typu flash, dyski USB i SSD — wszechstronno¶æ oferty oraz pozycja firmy Verbatim w segmencie przechowywania danych s± nie do przecenienia.

Firma produkuje tak¿e ró¿ne akcesoria komputerowe stanowi±ce uzupe³nienie podstawowej oferty zwi±zanej z przechowywaniem danych i cechuj±ce siê takim samym poziomem jako¶ci, kompatybilno¶ci i niezawodno¶ci.

Innowacyjno¶æ w zakresie materia³ów do druku 3D

Firma Verbatim dostarcza wysokiej jako¶ci filamenty dla bran¿y druku 3D od roku 2014. Oferta obejmuje najczê¶ciej u¿ywane filamenty ABS i PLA, jak równie¿ filamenty stworzone specjalnie dla firmy Verbatim. Tak jak wszystkie produkty firmy Verbatim, nasze filamenty s± wytwarzane z zachowaniem najwy¿szych standardów jako¶ci oraz w±skich tolerancji, co zapewnia spójne podawanie i stabilne wydruki.