¦rodowisko

Firma Verbatim wdro¿y³a szereg ¶rodków maj±cych na celu ograniczenie wp³ywu naszej firmy i wytwarzanych przez ni± produktów na ¶rodowisko naturalne. Energooszczêdne procedury oraz zastosowanie przyjaznych dla ¶rodowiska materia³ów w procesie produkcyjnym i opakowaniach pozwalaj± nam zwiêkszyæ odpowiedzialno¶æ ¶rodowiskow± prowadzonej przez nas dzia³alno¶ci.

Energooszczêdny magazyn

Europejski magazyn firmy Verbatim jest certyfikowany zgodnie z miêdzynarodowymi normami BS OHSAS 18001 i ISO 50001. Na mocy certyfikatu ISO 50001 jest on zgodny z krajowymi wymaganiami europejskich wytycznych w sprawie efektywno¶ci energetycznej, które zosta³y wdro¿one w Niemczech w oparciu o Energy Services Act (EDL-G). We wszystkich naszych fabrykach i placówkach logistycznych obowi±zuj± systemy zarz±dzania ¶rodowiskiem zgodne z norm± ISO 14001.

Niski ¶lad wêglowy

Jako firma jeste¶my zaanga¿owani w plan zmniejszania ¶ladu wêglowego powstaj±cego na skutek naszej aktywno¶ci, ograniczaj±c tym samym wp³yw na ¶rodowisko naturalne poprzez redukcjê zu¿ycia energii i emisji. Rozwi±zania takie jak praca w domu (ang. home working), szkolenia internetowe (ang. e-learning) czy wideokonferencje w znacz±cym stopniu ograniczy³y wp³yw wywierany na ¶rodowisko przez codzienne dojazdy do pracy i na wewnêtrzne spotkania. Wykorzystujemy neutralne wêglowo sposoby transportu, takie jak samochody elektryczne i zasilane gazem ziemnym, a tak¿e kompensowanie wszystkich emisji zwi±zanych z transportem, których nie mo¿na unikn±æ.

Carbon Footprint

Opakowania przyjazne dla ¶rodowiska

Wspó³pracujemy z naszymi dostawcami, tak aby u¿ywali oni najbardziej przyjaznych dla ¶rodowiska materia³ów, nadaj±cych siê do recyklingu albo pochodz±cych z recyklingu. Redukujemy ilo¶æ plastiku wykorzystywan± w naszych opakowaniach, zastêpuj±c go bardziej odpowiedzialnymi materia³ami, i ograniczamy zbêdne pakowanie wszêdzie tam, gdzie to mo¿liwe. Mniejsze opakowania oznaczaj± mniejsze rozmiary wysy³kowe, a dziêki temu mo¿na zmie¶ciæ wiêcej produktów na takiej samej przestrzeni.