US£UGA ODZYSKIWANIA DANYCH

Wycena za darmo 

Kiedy dysk twardy lub inne urz±dzenie pamiêci masowej przestanie dzia³aæ, dane pozostaj± na dysku i mo¿e siê okazaæ, ¿e da siê je odzyskaæ.  Pliki na dysku mog± byæ bezcenne dla w³a¶ciciela i warte próby odzyskania.  

  • Odzyskiwanie danych z dysków twardych, dysków SSD, kart pamiêci, dysków USB
  • Technicy odzyskuj± Twoje dane w bezpiecznym laboratorium
  • Dane mog± zostaæ odzyskane nawet w ci±gu dwóch dni (od 2 do 21 dni)
  • ¦ledzenie statusu na ka¿dym etapie
  • Odzyskane dane s± odsy³ane na dysku zewnêtrznym
  • Bezp³atna wysy³ka na podstawie przedp³aconej etykiety wysy³kowej
  • Bez dodatkowych op³at w przypadku, kiedy odzyskanie danych nie bêdzie mo¿liwe

 

Aby uzyskaæ bezp³atn± wycenê, podaj szczegó³y poni¿ej i kliknij w celu przej¶cia do portalu us³ugi.

Dziękujemy za kontakt z naszą firmą. Twoje dane zostały wysłane pomyślnie. Odwiedź portal usługi Seagate Recovery, aby uzyskać dalsze instrukcje.
Seagate Recovery Service Portal