3D Printing
High quality filaments incorporating unique materials from Mitsubishi Chemical.
Tabela porównawcza filamentów
  ABS PLA PRIMALLOY PET-G PP BVOH DURABIO
Substancja Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy Kwas polimlekowy Elastomer termoplastyczny na bazie poliestru Politereftalan etylenu modyfikowany glikolem Polipropylen Kopolimer butenodiolu i alkoholu winylowego Ten materia³ ³±czy w sobie w³a¶ciwo¶ci poliwêglanu (PC) i polimetakrylanu metylu (PMMA)
Najwa¿niejsze cechy Wysoka sztywno¶æ, wysoki po³ysk, ¶rednia odporno¶æ na uderzenia, Odporno¶æ na t³uszcz, Dobra obrabialno¶æ po druku, Intensywny, nieprzyjemny zapach podczas druku, Dostêpna gama kolorów Biopolimer pozyskiwany z ro¶lin, Dobra obrabialno¶æ po druku, Bezwonny, Dostêpna gama kolorów Wysoko elastyczny, Odporno¶æ na olej, t³uszcz, tarcie i rozpuszczalniki, Dobrze zachowuje kszta³t Du¿a odporno¶æ na uderzenia. Hydrofobowy materia³ charakteryzuj±cy siê doskona³± odporno¶ci± na warunki atmosferyczne. Drukowanie praktycznie bez efektu kurczenia siê materia³u podczas ch³odzenia oraz neutralny zapach. Granulki przeznaczone do kontaktu z ¿ywno¶ci±. Jedno z najczê¶ciej stosowanych tworzyw sztucznych, Dobre w³a¶ciwo¶ci mechaniczne w zakresie sztywno¶ci i wytrzyma³o¶ci na rozci±ganie, Dobre mo¿liwo¶ci wykoñczenia powierzchni, Odporno¶æ na kwasy, zasady i rozpuszczalniki organiczne, Bardzo lekki, Granulki do zastosowañ w pakowaniu ¿ywno¶ci, Dobra przejrzysto¶æ, Mo¿liwo¶æ wykorzystania w ³±czeniach typu zawias Wysokiej jako¶ci materia³ rozpuszczalny w wodzie. £atwo rozpuszczalny w zimnej wodzie. Doskonale sprawdza siê w tworzeniu warstw i charakteryzuje siê bardzo dobr± przyczepno¶ci±. Mo¿na go stosowaæ w po³±czeniu z wieloma innymi polimerami. Tworzywo biopochodne. Doskona³e w³a¶ciwo¶ci optyczne i mechaniczne. Odporno¶æ na wysokie temperatury, zarysowania i ¶cieranie. Odporno¶æ na promieniowanie UV. Nie zawiera BPA.
Japoñskie kontrole jako¶ci Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Zastosowania Modelowanie koncepcyjne i funkcjonalne w bran¿y budownictwa, elektrycznej, motoryzacyjnej itp. Mniej istotne czê¶ci takie jak obudowy. Modelowanie koncepcyjne w bran¿y opakowañ spo¿ywczych, pojemników transportowych, produktów medycznych/higienicznych, gospodarstwa domowego. Edukacja. Modelowanie funkcjonalne: Elastyczne przedmioty takie jak wsporniki, wk³adki do butów, wê¿e, bransoletki, izolacje, pi³ki, ko³a itp. Modelowanie koncepcyjne w bran¿y mechanicznej, medycznej, do pojemników na ¿ywno¶æ oraz przezroczystych przedmiotów. Modelowanie funkcjonalne: Produkty techniczne, motoryzacyjne, in¿ynieryjne, prototypy, zabawki. Materia³ dodatkowy do filamentów — projekty drukarskie z nawisami oraz przedmioty o skomplikowanym kszta³cie. Modelowanie koncepcyjne w bran¿y architektonicznej, elektrycznej i motoryzacyjnej.
Nadaje siê do zastosowañ na zewn±trz.
Dostêpne kolory Czarny, bia³y, niebieski, czerwony, zielony, naturalny przezroczysty, srebrny Czarny, bia³y, niebieski, czerwony, zielony, naturalny przezroczysty, srebrny Czarny, naturalny bia³y Czarny, bia³y, niebieski, czerwony,
przezroczysty,
niebieski przezroczysty,
czerwony przezroczysty,
Naturalny przezroczysty Naturalny bia³y Czarny, bia³y, naturalny przezroczysty
Zalecana konfiguracja drukarki*
Temperatura t³oczenia (°C) 225-240°C 200-220°C 210-240°C 240°C +/- 10 °C 200-240°C 200-220°C 225-245 °C
Temperatura sto³u (°C) 80-100°C 60°C 60°C 60°C 80°C 60°C  85 °C 
Szybko¶æ druku (mm/s) 30mm/s 30mm/s 20mm/s 30mm/s 30mm/s 30mm/s  50 mm/s
          Ta¶ma PP zalecana do sto³u drukarskiego.

 

 
   

*(podane warto¶ci wskazuj± ustawienia optymalne i mog± siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od drukarki)