Fingerprint Secure
Zaszyfrowany dysk twardy ze
skanerem linii papilarnych
Koncentratory
wieloportowe USB-C™
Idealny partner najnowszych laptopów
Bezpieczeñstwo
Drukuj swoje pomys³y w formacie 3D
Archiwizacja na ca³e ¿ycie
Zachowaj i zabezpiecz
swoje dane na setki lat
Nowe produkty
Zestaw obudowy dysku twardego Keypad Secure
Koncentratory i adaptery USB-C™
Dysk twardy Fingerprint Secure
Zestaw obudowy dysku twardego Keypad Secure

Zestaw obudowy dysku twardego Keypad Secure z klawiatur± cechuje siê 256-bitowym szyfrowaniem sprzêtowym AES oraz wbudowan± klawiatur± do bezpiecznego wprowadzania kodu dostêpu. Utwórz swój w³asny szyfrowany zewnêtrzny dysk twardy w ci±gu kilku sekund.

Koncentratory i adaptery USB-C™

Nowa gama koncentratorów i adapterów USB-C™ to idealny partner najnowszych supercienkich laptopów i MacBooków. Przekszta³æ dowolny komputer w osobist± przestrzeñ robocz± dziêki adapterom VGA, HDMI i Gigabit Ethernet, a tak¿e koncentratorom wieloportowym sprawdzaj±cym siê idealnie podczas podró¿y.

Dysk twardy Fingerprint Secure

Zapewnienie bezpieczeñstwa danych w transporcie to g³ówna troska nie tylko wielu firm, lecz tak¿e indywidualnych u¿ytkowników. Dysk twardy Fingerprint Secure wykorzystuje po³±czenie 256-bitowego szyfrowania sprzêtowego AES i technologii biometrycznej, oferuj±c kompletn± ochronê informacji.

Zestaw obudowy dysku twardego Keypad Secure
Zestaw obudowy dysku twardego Keypad Secure

Zestaw obudowy dysku twardego Keypad Secure z klawiatur± cechuje siê 256-bitowym szyfrowaniem sprzêtowym AES oraz wbudowan± klawiatur± do bezpiecznego wprowadzania kodu dostêpu. Utwórz swój w³asny szyfrowany zewnêtrzny dysk twardy w ci±gu kilku sekund.

Koncentratory i adaptery USB-C™
Koncentratory i adaptery USB-C™

Nowa gama koncentratorów i adapterów USB-C™ to idealny partner najnowszych supercienkich laptopów i MacBooków. Przekszta³æ dowolny komputer w osobist± przestrzeñ robocz± dziêki adapterom VGA, HDMI i Gigabit Ethernet, a tak¿e koncentratorom wieloportowym sprawdzaj±cym siê idealnie podczas podró¿y.

Dysk twardy Fingerprint Secure
Dysk twardy Fingerprint Secure

Zapewnienie bezpieczeñstwa danych w transporcie to g³ówna troska nie tylko wielu firm, lecz tak¿e indywidualnych u¿ytkowników. Dysk twardy Fingerprint Secure wykorzystuje po³±czenie 256-bitowego szyfrowania sprzêtowego AES i technologii biometrycznej, oferuj±c kompletn± ochronê informacji.

50 lat technologii, której mo¿esz zaufaæ

Firma Verbatim od samego pocz±tku uczestniczy³a w komputerowej rewolucji i nadal wspiera u¿ytkowników komputerów w codziennym ¿yciu. Dowiedz siê, co jest motorem naszych dzia³añ i dok±d zmierzamy.

50 lat technologii, której mo¿esz zaufaæ
Bezpieczeñstwo klasy wojskowej
Bezpieczeñstwo klasy wojskowej

Przechowuj cenne dane na bezpiecznych dyskach twardych, SSD i USB firmy Verbatim, w których bez wzglêdu na model stosowane jest 256-bitowe szyfrowanie sprzêtowe AES; do tej pory nikomu nie uda³o siê jeszcze z³amaæ zabezpieczenia tego poziomu.